tisdag 27 april 2010

Skeptikerpodden Sex

Avsnitt sex av Skeptikerpodden är extra lång och utgörs till största del en intervju med mediet Mia Ottosson.

Mia Ottosson är ett känt namn inom svenska spiritualistiska kretsar. Hon har dessutom skrivit boken Sexhealern som bl a handlar om hennes exmake, "healern" Mervyn Johnson, som 2007 dömdes för flera övergrepp, bl a en våldtäkt av en 14-årig flicka.

Mer om detta i Expressen 1, 2.

Utöver detta ger Mia Ottosson i intervjun sin bild av den svenska mediumbraschen och den är inte nådig. Jag väntar mig många ilskna reaktioner från andra medium.

Ladda ner och lyssna på hemsidan eller på iTunes.

Andra bloggar om: ,

måndag 26 april 2010

Socialstyrelsen säger ja till dödshjälp

32-åriga Kim vädjade i mars till Socialstyrelsen om att få hjälp att avsluta sitt liv. Kim är totalförlamad och kan därmed inte ta sitt eget liv.

Socialstyrelsen har nu svarat jakande. Kim vill att hon ska sövas ner och att hennes respirator därefter ska stängas av.

Kim:

"Jag är väldigt lycklig över beskedet. Detta var vad jag hade hoppats på, säger Kim. Det var jätteskönt att få veta Socialstyrelsens beslut."
Kim ska naturligtvis kunna neka till vård som hon inte vill ta del av. Det är hennes liv och hennes beslut.

Uppdatering: Se Aftonbladets intervju med Kim.

Media: Dagens Medicin, SvD, DN, Dagen, Aftonbladet 1, 2, 3, Expressen

Andra bloggar om:

Mirakel och otur

Inspirerad av detta diagram skapade jag nedanstående:Andra bloggar om:

fredag 23 april 2010

Myten om myten om människans evolution

Vesa Annala, ordförande i Föreningen Genesis, skriver i Dagen att den s k myten om människans evolution fått sig en ny törn. Frågan är vem som sprider myter?

Annala utgår ifrån en ny spännande studie där människans och schimpansens y-kromosomer jämförts. Resultatet, som publicerats i ansedda Nature, var väldigt förvånande då man hade hittat betydligt fler olikheter än man förmodade skulle finnas.

De gener man tidigare jämfört mellan arterna visar på en 98,8% likhet. Men när det gäller y-kromosomen fanns det betydligt större skillnader. De segment som låg i linje med den mänskliga y-kromosomen var till 98% lika vilket stämmer väl överens med tidigare uppgifter. Det som förvånade var att 30% av segmenten hos respektive art saknade motsvarighet hos den andra. Den genomsnittliga skillnaden mellan y-kromosomerna var som jag förstår det ca 53%. (Av någon anledning verkar denna kromosom evolvera snabbare än resterande genom.)

Annala skriver att forskarna därmed gissar att människan och schimpansen gissningsvis bara är 70% lika varandra genetiskt sätt. Någon sådan gissning hittar jag dock inte i Natureartikeln, men jag kan givetvis ha missat den. (Om någon hittar gissningen får ni gärna peka ut den)

Om siffran på 70% verkligen stämmer (vilket jag är skeptisk till) skulle det innebära att skillnaderna i y-kromosomerna är så betydande att den genomsnittliga likheten i genomet som helhet skulle landa på 70% istället för 98%. Även om detta skulle stämma kvarstår faktum att likheterna är 98% om man bortser från en enda kromosom, dvs Y.

Följande påstående från Annala är dock uppenbart felaktigt:

"För att ge lite perspektiv påminner artikelförfattarna om att skillnaden mellan människan och hönan i vissa genetiska avseenden är av samma storlek."

Nej, så skrev inte artikelförfattarna. De skrev att skillnaderna i y-kromosomerna var lika stora som skillnaderna mellan människa och höna är i resterande DNA (som utgörs av de autosomala (icke-köns) kromosomerna). De skrev inte att skillnaden mellan människa och schimpans var lika som stor som människan och hönan. Det hade varit en sensationell upptäckt som verkligen hade skakat evolutionsteorins grunder.

Här är författarnas egna ord:

"In aggregate, the consequence of gene loss and gain in the chimpanzee and human lineages, respectively, is that the chimpanzee MSY contains only two-thirds as many distinct genes or gene families as the human MSY, and only half as many protein-coding transcription units (Table 1). In contrast, in the remainder of the genome, comparison of chimpanzee draft sequence with human reference sequence suggests that the gene content of the two species differs by million years of separation, the difference in MSY gene content in chimpanzee and human is more comparable to the difference in autosomal gene content in chicken and human, at 310million years of separation26."

Annala går vidare med att ta upp ett annat exempel som han påstår sig hota evolutionsteorin.

I Laetoli hittade man 1976 fotspår från upprättgående hominider. Avtrycken är väldigt lika de från moderna människor, men på den tiden och platsen fanns såvitt vi vet inga människor. Däremot levde Australopithecus afarensis, en släkting till Homo Sapiens, i området. Om det är afarensis eller en annan art som gjort avtrycken vet vi inte riktigt. Men kreationister menar att avtrycken kommer från moderna människor och att detta kastar en mörk skugga på den evolutionsteoretiska historiken. Annala hänvisar till en nylig studie som tycks visa att avtrycken med största sannolikhet kommer från en upprättgående hominid. Vad Annala än vill tro säger studien inget om vilken art som gjorde avtrycken.

Annala avslutar med följande:

"Ju längre tiden går och forskarna förfinar sina forskningsmetoder desto trovärdigare blir den bibliska skapelseberättelsen. Människan och allt annat skapades åtskilda från varandra. Sedan skapelsen har organismer förökat sig inom de gränser Skaparen hade bestämt. Paulus ord i Romarbrevet om att skapelsen bär ett troget vittnesbörd om Skaparens verk bekräftas på nytt och på nytt."

Behöver detta ens kommenteras?

Andra bloggar om: ,

torsdag 22 april 2010

Weapons of Mass Dilution

NewsBiscuit har ett scoop om nästa stora hot mot världsfreden:

"The world has been placed on a heightened security alert following reports that New Age terrorists have harnessed the power of homeopathy for evil. ‘Homeopathic weapons represent a major threat to world peace,’ said President Barack Obama, ‘they might not cause any actual damage but the placebo effect could be quite devastating.’"
Andra bloggar om:

onsdag 21 april 2010

Åke Bonniers bönesvar

Åke Bonnier, domprost i Stockholms stift, skriver på sin blogg att han fått bönesvar från Gud.

Bonnier åkte till USA med ett av de sista flygen innan flygtrafiken stoppades pga askmolnen. Han kunde därmed närvara vid de möten han hade planerat. Han bad intensivt om att hemfärden skulle lösa sig och han kom lyckligtvis hem med ett av de första plan som flög hem till Sverige. Detta tolkar Bonnier som ett bönesvar från Gud.

Från ett skeptiskt perspektiv finns det flera saker att anmärka på. (Att Bonnier tror sig ha fått en reaktion från Gud är inget jag blir speciellt upprörd över. Han får gärna fortsätta tro det om det känns bra. Men jag vill passa på att använda Bonniers inlägg som exempel.)

Det första logiska felslutet som skulle kunna appliceras heter Post Hoc Ergo Propter Hoc. Detta är latin och översätt ungefär "Efter detta, därför pga detta". I Bonniers fall löste sig hemfärden efter bön, därför menar han att hemfärden orsakades av bönen. Detta är dock ingen logisk nödvändighet då bönen i princip skulle kunna ha varit verkningslös. Bonnier kunde lika väl ha dansat en isländsk vulkandans till vulkangudarna och tolkat avresan som ett tecken. För att bönen ska kunna erkännas som orsak måste Bonnier kunna visa att ett verkligen orsakssamband gäller.

Vad finns det då för alternativa förklaringar som Bonnier verkar förkasta? Till att börja med skulle en insikt om de stora talens lag vara till nytta. Denna lag säger bl a att enskilda osannolikheter med stor sannolikhet kommer att inträffa såvida antalet försök är tillräckligt många. Om man kastar en tärning 1 miljon gånger kommer man troligtvis i serien hitta en sekvens där utfallet blivit en sexa många gånger i rad. Detta beror endast på slumpen men om man endast ser till den enskilda sekvensen kan det te sig förbryllande. När det gäller vulkanutbrottet och flygtrafikstoppet kan vi lugnt utgå ifrån att miljoner människor har vänt sig till Gud i bön om en snar hemfärd. Eftersom en del människor nu lyckats ta sig hem med flyg är sannolikheten stor att vissa av dem tillhörde gruppen som bad till Gud. Men bönen i sig behöver inte haft något med resan att göra. Det räcker med ren slump och lite lyckliga omständigheter.

Vi kan sedan vända oss till Ockhams rakkniv som postulerar att om det finns flera konkurrerande förklaringar till ett givet fenomen bör man välja den enklaste. Med "enklast" menas den förklaring som kräver minst antal okända eller onödiga antaganden. I Bonniers fall är Guds ingripande ett antagande som inte behövs för att förklara resans smidighet.

Det påstådda bönesvaret kan även begrundas utifrån ett sannolikhetsperspektiv. Vad är mer sannolikt:

  1. Att Gud på något övernaturligt vis ingrep i världens gång och ändrade ett enormt komplext nätverk av händelser att passa till bönen uttryckt av Bonnier?
  2. Att Bonnier råkade vara en av de få vars resa löste sig på ett smidigt sätt, tack vare lyckliga omständigheter?

Ur ett kognitivt/psykologiskt perspektiv kan Bonniers bönesvar vara ett exempel på så kallad konfirmationsbias. Detta begrepp syftar till en tendens hos oss människor att lägga märke till och minnas fakta och händelser som bekräftar våra övertygelser samtidigt som vi tenderar att ignorera och glömma fakta och händelser som inte ger samma stöd. Ett svar är helt enkelt lätt att lägga märke till medan frånvaron av ett svar sällan uppmärksammas. I Bonniers fall misstänker jag att han har bett många böner i sina dagar, men att upplevda svar uppmärksammats på ett helt annat sätt än icke-svaren. Bönen om en smidig resa kan tillhöra kategorin uppmärksammade svar.

Ett annat relaterat begrepp är så kallad Apophenia dvs upplevelsen av att se mönster eller samband i slumpmässig information. Detta kan appliceras på tärningskast, lottonummer, stjärnbilder, rorschachtester och vardagshändelser. Vi människor är av naturen "programmerade" till att söka och finna mönster i en komplex värld. Ofta hittar vi mönster som är verkliga och nyttiga att upptäcka, men ibland är dessa mönster endast fantasiprodukter. Bonniers upplevda orsakssamband skulle kunna vara ett exempel på ett icke-existerande mönster.

Till sist finns givetvis möjligheten att Bonniers upplevda bönesvar faktiskt är en korrekt tolkade förklaring. Det kan alltså vara Gud som "svarade" på Bonniers vädjan. Men de ovanstående alternativa förklaringarna ter sig för mig vara betydlig mer sannolika.

Och jag undrar lite grann hur Bonnier själv ser på detta med bönesvar egentligen? På sin blogg skrev han följande för ett tag sedan:

"Det känns märkligt, och som en väldigt mänsklig Gud, om det skulle vara så att Gud låter sig påverkas, om Gud ändrar sig p gr av böner. Hur starkt måste man då be? Är det möjligt att övertyga Gud om saker som Gud inte är så övertygad om, ungefär som en stadsminister som plötsligt får mer information och fattar andra beslut än han eller hon först tänkt att göra från början. Det låter märkligt och jag vägrar att tro att Gud ändrar sig även om det antyds i de första mytiska kapitlen i Bibeln att Gud ändrar sig/ångrar sig (1 Mos 6:6)."

Även om Gud kanske inte ändrar sig eller reagerar på vår bön menar Bonnier att bönesvar kan vara ett tecken på att bönen var i samklang med Guds vilja eller att man som individ genom bönesvaret blir uppmärksam på Guds handlande. Denna typ av resonemang är dock helt otestbara och då går det inte att skilja ett genuint bönesvar från rent önsketänkande.

Utöver Bonniers okritiska tolkning av sitt flygäventyr finns det en sista sak jag vill ta upp gällande bönesvar - något som Bonnier själv verkar vara medveten om när han skriver:

"Jag tror inte att Gud vill vulkanutbrottet. Lika lite tror jag att Gud vill all den smärta det åsamkar men kanske, kanske kan det komma något gott ut av allt detta. Det är lätt att säga framför datorn och svårare att leva när man är drabbad."

För visst vore det märkligt ifall Gud "svarade" på Bonniers triviala bön om en smidig resa samtidigt som Gud låter en vulkan skapa all denna kaos. Samtidigt är vulkanutbrottet i sig ganska trivialt med tanke på allt lidande i världen där Gud inte verkar vilja ingripa.

Det är enligt mig en ganska märklig Gud Bonnier tror på, som inte ville ha ett vulkanutbrott men tydligen inte kunde göra något åt det. Men samtidigt ville tydligen Gud att Bonniers resa skulle vara smidig och denna önskan kunde han uppfylla. Eller som Bonnier uttrycker det - det var i samklang med Guds vilja.

Andra bloggar om:

tisdag 20 april 2010

Tuttar orsakar jordbävningar?

En religiös ledare i Iran menar att kvinnor som klär sig utmanande är en av orsakerna till alla jordbävningar i landet.

Han menar vidare att han sitter på en bra lösning:

"What can we do to avoid being buried under the rubble?" Sedighi asked during a prayer sermon Friday. "There is no other solution but to take refuge in religion and to adapt our lives to Islam's moral codes."
Islam skyddar alltså från naturkatastrofer?

Rebecca Watson har en alternativ teori:


Uppdatering: Nu har Aftonbladet och Sydsvenskan nappat på det tuttexperiment som bloggaren Blag Hag (Jen McCreight) föreslog. För att deltaga i experimentet som kommer att gå av stapeln den 26 april kan ni gå med i Facebookgruppen Boobquake.

Andra bloggar om:

Varning för akupunktur på hög höjd!


Andra bloggar om:

Skeptikerpodden - Avsnitt 5

Nu finns avsnitt 5 av Skeptikerpodden att ladda hem på iTunes eller på Skeptikerpoddens hemsida.

Denna gång handlar det om psykosyntes, debriefing, vulkanutbrottet på Island, Simon Singh, m.m.

Har ni 32 MB ledigt på er iPod och 52 minuter som ni inte vet vad ni ska göra med? Ladda då ner och lyssna på podden!

Andra bloggar om: ,

måndag 19 april 2010

Skeptips 10.04.19

Steven Novella har tagit en högst intressant titt på placeboeffekten som fenomen. Han menar att den psykologiska effekten kan vara betydligt blygsammare än många tror. Istället pekar studier på att placeboeffekten till största del är ett resultat av metodbrister i forskningen.

"Existing evidence strongly suggests that placebo effects are mostly comprised of bias in reporting and observation and non-specific effects. There is no measurable physiological benefit from placebo interventions for any objective outcome. There is a measured benefit for some subjective outcomes (mostly pain, nausea, asthma, and phobias), but the wide variation in effect size suggests this is due to trial design (and therefore bias) rather than a real effect."

Vissa menar att alternativmediciner som t ex homeopati har viss nytta trots att de saknar effekt utöver placebo, just för att placeboeffekten är så pass påtaglig. Om Novellas tolkning stämmer är argumenten för diverse placebometoders existensberättigande än sämre.

Läs även Novellas kritik av homeopatins misslyckade historia.

I Lancet kan vi läsa om placebokontrollernas historia där alltifrån Benjamin Franklin till djävulen har en roll.

"In 1784, Benjamin Franklin and Antoine Lavoisier undertook medicine's first publicly performed placebo-controlled experiments; they were seeking to debunk the healing practices of mesmerism. Franz Anton Mesmer had developed his curative methods after investigating a notorious exorcist-priest and showing that he could obtain similar results without appeals to Jesus. Mesmer claimed to have uncovered “animal magnetism”, a new “fluid”, analogous to gravitation... "

En privatläkare i Stockholm åtalas för att ha fuskat till sig miljoner på påstådda tumörbehandlingar.

"Landstinget satte i gång en utredning som dels visade att läkaren hade ”orimligt stora volymer” av patienter där hon tagit bort mjukdelstumörer i huvud/nacke, dels att patienterna i huvudsak var ungdomar mellan 15 och 24 år, där sådana tumörer är ovanliga.

En närmare granskning visade att patienterna i själva verket fått ljusbehandling mot acne och laser mot vårtor, något som egentligen ska göras av en hudläkare."

På bloggen Honeymaker finns ett utmärkt inlägg om kognitiv dissonans. Enligt mig är detta fenomen och teorin som beskriver den bland det viktigaste man som skeptiker bör känna till om det mänskliga psyket.

"Begreppet kognitiv dissonans används flitigt i skeptiska kretsar och har i viss utsträckning också trängt in i det allmänna medvetandet. Det används som delförklaring till varför folk klamrar sig fast vid pseudovetenskapliga irrläror, förnuftsvidriga religioner och webbläsaren Opera.

En vanlig uppfattning är att kognitiv dissonans uppstår när våra övertygelser ifrågasätts eller att dissonans utgör en form av Orwellskt ”dubbeltänk.” Båda dessa föreställningar har ett korn av sanning, men de missar huvudpoängen – att kognitiv dissonans är en process som tvingar fram samklang mellan handlingar, värderingar och övertygelser."

Gratis:

Poesi:
Serie:
Video:
Poddradio:

Andra bloggar om: , , ,

Scientologerna ♥ Kosttillskott

KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter) är som många vet en scientologisk organisation med syfte att svartmåla psykiatrin som vetenskap.

Scientologerna menar i princip att den skolmedicinska psykiatrin är en människofientlig pseudovetenskap. Tom Cruise & Co menar istället att det är scientologerna som är auktoriteter gällande det mänskliga medvetandet.

KMR i Sverige är i alla fall i farten igen. De har publicerat en rad pressmeddelanden på där de bl a går till angrepp mot skolmedicinen i stort. De skriver att mediciner är ansvariga för hundratusentals dödsfall medan kosttillskott och alternativmediciner inte dödat en enda människa. Men är jämförelsen vettig?

KMRs argument på uppgifter från förgiftningsrapportering i USA. Eftersom mediciner har påvisade effekter har de även bieffekter som kan vara ödesdigra vid överreaktioner eller felhantering. De flesta kosttillskott har väldigt blygsamma effekter vilket innebär att man svårligen kan överdosera. Många alternativmediciner har så gott som noll effekt och de lär man inte kunna dö utav. Homeopatika som inte ens innehåller aktiva ingredienser skulle aldrig kunna detekteras i förgiftningsundersökningar. Det vore i så fall om en patient överdoserade på de sockerpiller som homeopatikan appliceras på. Som jag förstår det måste en människa på 80 kg äta ca 2,4 kg socker (27000 mg/kg kroppsvikt i alla fall för råttor) för att nå en dödlig dos. Jag skulle tro att ett litet sockerpiller väger ca 0,5 gram vilket innebär att man skulle behöva förtära 4800 sockerpiller. Om en förpackning innehåller 84 piller behöver man tömma och äta ca 29 förpackningar i ett svep.

Det finns dessutom två viktiga aspekter som förgiftningsstatistiken inte fångar upp. För det första kan vissa kosttillskott och alternativmediciner ha allvarliga biverkningar ifall de tas i mycket hög dos eller i kombination med andra läkemedel. Men andra typer av skador syns inte i statistiken så länge ingen dör. Den andra risken uppstår när folk väljer att behandla sig själva med kosttillskott och alternativmediciner i stället för att vända sig till skolmedicinen. I värsta fall kan detta leda till dödsfall men detta syns inte heller i förgiftningsstatistiken. På sajten What's The Harm kan man läsa om just sådana fall. Ta t ex en titt på sidorna om örtmediciner, ayurveda eller vitaminer.

KMR skriver vidare att:

"Man kan också undra varför kinesisk medicin och ayurvedisk medicin skall förbjudas (noll dödsfall) i EU, samt så gott som alla örtpreparat och i praktiken homeopatiska medel. Det är EU som bestämt att alla hyllor skall tömmas på dessa medel (EC Directive 2004/24/EC).

Samtidigt säljs det giftiga mediciner och vacciner ganska ohejdat. Bara psykiatrins antipsykotiska medel är rena stordräparna och siffror på hundratusentals dödsfall har nämnts. Patienterna drabbas av övervikt, diabetes och förtidig död. Flera läkemedelsföretag har stämts, bl.a. AstraZeneca med Risperdal där en process med tjugosextusen patienter och anhöriga kräver miljardelopp.

Inom alternativmedicinen finns alternativ till psykiatrins giftiga droger. Den nya ”gröna mentalhälsovården” som är helt drogfri är ytterst effektiv.

Varför vill man stoppa den? Follow the money!"

Jag har tagit en titt på EU-direktiv 2004/24/EC (Pdf) och kan inte se att den handlar om förbud av ayurveda, kosttillskott eller annat. Snarare handlar det om att traditionella växtbaserade läkemedel ska få en förenklad godkännandeprocess (Se punkt 4). Undantag kan även göras även om vissa kriterier inte uppfylls (Artikel 16b punkt 4). Andra produkter som inte uppfyller t ex tidskriterierna förbjuds inte, men de blir kanske svårare att registrera. Homeopatika verkar inte ens räknas in i detta direktiv (eftersom dessa kan beviljas
försäljningstillstånd eller registreras enligt direktiv 2001/83/EG (Se punkt 4). Inte heller kosttillskott såvitt jag kan se såvida de inte räknas som traditionella växtbaserade läkemedel (Se punkt 12). För de produkter som direktivet riktar sig till är det nästan bara tillverknings- och säkerhetskrav som är hinder för försäljning. Kravet på evidens från medicinska studier är betydligt mindre än för skolmedicinska läkemedel.

I andra stycket i citatet här ovan ser man tydligt scientologernas ogillar av psykiatrin. Jag vet inte om deras "hundratusentals dödsfall" stämmer, men givetvis kan läkemedelsanvändning i sällsynta fall ha olyckliga konsekvenser av den graden. Men med tanke på att många av dessa mediciner faktiskt räddar liv och gör människors tillvaron bättre är det grovt vilseledande att kallade dem för giftiga stordräpare. Självklart hade vi velat ha ännu effektivare och säkrare läkemedel, men att kosttillskott och "grön mentalhälsovård" skulle vara lösningen är högst tveksamt. Kanske finns det vissa lovande metoder och preparat inom denna sektor men dessas effekt måste i så fall påvisas av forskning.

Men forskning är troligtvis något scientologerna inte bryr sig speciellt mycket om. Eftersom L Ron Hubbard förkastade psykiatrin och istället lovprisade kosttillskott tror sig scientologerna redan sitta på sanningen. De utgår helt enkelt från sin "sanning" och förvränger verkligheten efter eget godtycke, precis som kreationister, astrologer och andra pseudovetenskapare.

Andra bloggar om: , ,

torsdag 15 april 2010

Simon Singh slipper åtal

Följande har publicerats av en av Simon Singhs försvarsadvokater:

"British Chiropractic Association v Singh - BCA admits defeat.

The BCA today served a Notice of Discontinuance bringing to an end its ill-fated libel claim against Dr Simon Singh arising out of criticisms he made of its promotion of treatments for childhood ailments.

Dr Singh's predicament as the sole defendant in an action brought in respect of a comment piece in the Guardian newspaper (to which the BCA never directed any complaint) was seen as a rallying point for those concerned about the abuse of UK libel laws in connection with scientific debate.

Interest intensified when Eady J ruled that his words were not comment and that in order to defend himself he would have to prove the objective truth of what he wrote.

Earlier this month the Court of Appeal overturned that ruling and this has lead the BCA to abandon its claim.

William McCormick QC acted for Dr Singh instructed by Robert Dougans of Bryan Cave LLP."

Om detta stämmer är det strålande nyheter!

Uppdatering: Här är BCAs beslut (Pdf)

"Having carefully considered its position in the light of the judgment of the Court of Appeal (1st April 2010), the British Chiropractic Association (BCA) has decided to discontinue its libel action against Simon Singh."

Här är artikeln som Singh anmäldes för (återpublicerad idag). Singh skrev bl a följande:

"You might think that modern chiropractors restrict themselves to treating back problems, but in fact they still possess some quite wacky ideas. The fundamentalists argue that they can cure anything. And even the more moderate chiropractors have ideas above their station. The British Chiropractic Association claims that their members can help treat children with colic, sleeping and feeding problems, frequent ear infections, asthma and prolonged crying, even though there is not a jot of evidence. This organisation is the respectable face of the chiropractic profession and yet it happily promotes bogus treatments."

Andra bloggar om:

onsdag 14 april 2010

Skeptips 10.04.14

Pär Wahlström, tidigare känd som Domermark, är åter i farten med sina bedrägerier. I sommar har han lurat pengar av kunder som trott sig ha hyrt en stuga på Öland. Han har även ett företag där han säljer "distanshealing" för stora pengar. Ifall Wahlström verkligen försöker skicka healing eller inte är en öppen fråga. Pengar får han ju ändå. Läs mer om detta hos Mats Reimer och Medvetenskap.

En opinionsundersökning beställd av Reuters visar att 8% av svenskarna tror att maskerade utomjordingar finns bland oss människor i detta nu. I Indien var hela 45% övertygade om dessa aliens närvaro.

Nytt larm från Schweiz varnar för strålning från lågenergilampor. Sydsvenskan, Aftonbladet, Jnytt, m fl hänger på. Tydligen är strålningen potentiellt skadlig på nära håll och man bör hålla ett avstånd på minst 30 cm från lampan. Men jag frågar mig - vem sitter egentligen 5 cm från en lampa av detta slag och i så fall varför?

Katolska kyrkans problem fortsätter. Nya övergrepp verkar uppdagas varje vecka och kyrkans representanter hjälper inte direkt till att förbättra organisationens image. T ex menade kyrkans näst högsta man att homosexualitet var orsaken till övergreppen mot barn. Samtidigt kämpar biskopar i Connecticut (USA) emot ett lagförslag som skulle tillåta offer att anmäla övergrepp som skett för över 30 år sedan. Biskoparna vill inte att detta ska tillåtas eftersom det skulle kunna medföra risker för kyrkan. Och Påvens själv har nu kopplats till ett fall där övergrepp nedtystats.

Markus Birro som själv är katolik har skrivit en vettig debattartikel i DN där han uppmanar kyrkan till reform på ett antal punkter.

"Några punkter som jag anser katolska kyrkan omedelbart måste göra till en del av sig själv:

1). Avskaffa det obligatoriska celibatet för prästerna. Det är direkt människovidrigt. Det är fientligt och kärlekslöst.

2). Kvinnor ska behandlas på samma sätt som män, alltså ges möjligheter att bli diakoner och präster.

3). Sluta förtrycka de homosexuella.

4). Upphäv förbudet mot preventivmedel. Det är stenålder och människofientligt.

De här fyra punkterna är inte receptet för en frisk kyrka utan åtgärder som måste vidtas nu, direkt, för att vår kyrka överhuvudtaget ska överleva."

Samtidigt som jag håller med Birro finns det något viktigt att påpeka gällande hans kritik. Han skriver nämligen följande också:

"Jag älskar den hjärtliga moralism som katolicismen är en del av. Jag älskar tydliga rättesnören."

Att han uppskattar tydliga regler är uppenbart, men vems? Uppenbarligen är det inte kyrkans hållning som gäller för honom när det inte passar han personliga preferenser. Och detta är något jag tror gäller för väldigt många troende. Man använder de heliga skrifterna och traditionerna som argument för etiska övertygelser, men i själva verket är det de egna preferenserna som styr.

Hur som helst är det bra att katoliker som Birro vill och vågar kämpa för förändring.

Jesse Bering skriver Scientific American Mind om den fria viljan. Han menar att de flesta forskarna numera inte tror att den fria viljan existerar, men att det kan finnas en motvilja att förmedla detta till befolkningen i stort. Det finns nämligen studier som visat att folk blir mer aggressiva och antisociala ifall man antyder att de saknar fri vilja.

"Participants who’d been randomly assigned to the deterministic condition, for example, were less likely than those from the other two groups to give money to a homeless person, or to allow a classmate to use their cellular phone."

Borde jag ha nämnt denna nyhet eller känner ni er lite extra aggressiva nu? :)

Video:

Poddradio:
Priser:
Vi avslutar med denna optiska illusion från Richard Wisemans blogg:

Andra bloggar om: , , , ,

tisdag 13 april 2010

Skeptikerpodden #4

Nu finns fjärde avsnittet av Skeptikerpodden att ladda ner på iTunes och på hemsidan.

Denna gång diskuterar panelen utanför kroppen-upplevelser, anmälan mot Life-kedjan, en åtalad naturläkare, m.m.

Ladda ner och lyssna! Feedback tas tacksamt emot bl a Här.

Andra bloggar om:

måndag 12 april 2010

Inga mer detoxplåster?

Anna Bäsén publicerade i morse ett blogginlägg om detoxplåster och andra detoxbluffar som vi konsumenter kan komma att stöta på efter påsken.

Bl a länkade Bäsén till sajten detoxplåster.se som sålde en slags fotplåster som påstods avgifta kroppen via fotsulorna. Strax innan lunch idag stängdes sajten med följande förklaring:

"Hälsoimport Sverige AB har bestämt sig för att avsluta sin försäljning av Detoxplåster då produkten inte längre passar in i vår produktportfölj samt verksamhetsinriktning."

Jag har mailat ett antal andra företag som säljer liknande produkter och jag väntar med spänning på deras svar. Är även andra beredda att backa från en produkt som lovar mycket trots att evidensstödet saknas?

Andra bloggar om:

tisdag 6 april 2010

Skeptikerpodden avsnitt 3

Tredje installationen av Skeptikerpodden finns nu att ladda hem till sin iPod (eller annan manick med mp3-funktion).

Detta avsnitt handlar om utanförkroppenupplevelser, Simon Singhs kamp mot kiropraktiker, m.m.

Andra bloggar om:

torsdag 1 april 2010

Simon Singh vann överklagan

Färska nyheter gällande de brittiska kiropraktikernas förtalsanmälan mot Simon Singh:

Guardian:

"The science writer Simon Singh has won his court of appeal battle for the right to rely on the defence of fair comment in a libel action.

Singh was accused of libel by the British Chiropractic Association (BCA) over an opinion piece he wrote in the Guardian in April 2008.

He suggested there was a lack of evidence for the claims some chiropractors make on treating certain childhood conditions including colic and asthma.

The BCA alleged that Singh had in effect accused its leaders of knowingly supporting bogus treatments.

In May last year, high court judge Mr Justice Eady, in a preliminary ruling in the dispute, held that Singh's comments were factual assertions rather than expressions of opinion – which meant he could not use the defence of fair comment.

Today, the lord chief justice, Lord Judge, master of the rolls Lord Neuberger and Lord Justice Sedley allowed Singh's appeal, ruling that the high court judge had "erred in his approach".

Singh described the ruling as "brilliant" but added: "It is extraordinary this action has cost £200,000 to establish the meaning of a few words.""

Mycket goda nyheter! Om BCA nu väljer att gå vidare till förtalsrättegång kommer de att få betydligt svårare att vinna.

Sedan hoppas jag att framgångarna inte slutar här för Simon Singh & Co som även kämpar för en reform av förtalslagarna i Storbritannien. Jag har skrivit mer om detta Här.

Andra bloggar om:

1 april 2010Fler skämt hittar ni hos Aprilskämt.se.

Andra bloggar om:

Skeptikerpodden avsnitt 2

Kan laddas hem Här.

Denna gång diskuteras häxor, andar, zonterapiplattor och evolutionism.

Andra bloggar om: