tisdag 9 februari 2010

Skånberg citatfiskar efter sympatisörer

I en artikel i Världen Idag (och på Claphaminstitutets blogg) skriver Tuve Skånberg om Darwins, Einsteins och andra forskares syn på Gud existens.

Skånberg utgår ifrån Paulus som menade att:

"Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga."

I princip är detta det teleologiska gudsbeviset vars slutsats är att Gud måste existera för att vissa komplexa fenomen i naturen ska kunna förklaras. I kategorin argumentationsfel brukar sådana slutsatser kallas för ignoransargument eller Argument from Ignorance. Richard Dawkins har myntat ett besläktat argumentationsfel som kallas för Argument from Personal Incredulity som beskrivs såhär:

"I personally cannot imagine a natural sequence of events whereby X could have come about. Therefore, it must have come about by supernatural means."

Att Paulus vädjade till sådana felslut för 2000 år sedan kan vi ha överseende med, med tanke på att han inte kunde känna till allt vi idag gör tack vare den vetenskapliga och filosofiska utvecklingen. Att Skånberg fortsatt använder sig att Paulus argument är mer förbryllande.

Skånberg fortsätter sedan med att citera Charles Darwin. Han plockar citat som tycks stödja hans design- och gudsargument men resten blundar han för. Han försöker måla Darwin till en sympatisör för Paulus gudsargument genom att gå baklänges i Darwins tankemässiga utveckling. Faktum är att Darwin med ökad ålder och kunskap blev allt mindre troende (han betraktade sig själv som agnostiker) och designargumentet bet inte längre på honom.

"Although I did not think much about the existence of a personal God until a considerably later period of my life, I will here give the vague conclusions to which I have been driven. The old argument from design in Nature, as given by Paley, which formerly seemed to me so conclusive, fails, now that the law of natural selection has been discovered. We can no longer argue that, for instance, the beautiful hinge of a bivalve shell must have been made by an intelligent being, like the hinge of a door by man. There seems to be no more design in the variability of organic beings, and in the action of natural selection, than in the course which the wind blows. But I have discussed this subject at the end of my book on the 'Variation of Domesticated Animals and Plants,' and the argument there given has never, as far as I can see, been answered."

"But the result has been with me a maze--
something like thinking on the origin of evil, to which you allude. The
mind refuses to look at this universe, being what it is, without having
been designed; yet, where one would most expect design, viz. in the
structure of a sentient being, the more I think on the subject, the less I
can see proof of design."

Än mindre var Darwin sympatisk mot Skånbergs specifika tro - kristendomen:

"I can indeed hardly see how anyone ought to wish Christianity to be true; for if so the plain language of the text seems to show that the men who do not believe, and this would include my Father, Brother, and almost all my best friends, will be everlastingly punished. And this is a damnable doctrine."

"När jag funderar vidare kom jag fram till att det krävs mycket övertygande bevis för att förnuftiga människor skall kunna fås att tro på de mirakel den kristna tron vilar på. Vidare tänkte jag att ju mer vi vet om de vedertagna naturlagarna desto otroligare ter sig underverken, att människorna på den tiden var nästan ofattbart okunniga och godtrogna, att det inte kan bevisas att evangelierna skrevs samtidigt som de beskrivna händelserna utspelade sig, att de skiljer sig från varandra vad beträffar många viktiga detaljer, alltför viktiga tyckes det mig för att kunna förklaras med den vanliga bristen på tillförligheten i ögonvittnesskildringen. Genom reflektioner som dessa (...) har jag alltmer kommit att tvivla på kristendomen som en gudomlig uppenbarelse."

Sådana citat väljer Skånberg att ignorera.

Näst följer en rad citat från Einstein. Skånberg väljer bl a att citera Einsteins övertygelse om att en historisk Jesus har existerat (vilket i sig inte säger något om Jesus eventuella gudomlighet). Dessutom slänger han in klassikern om att Gud inte spelar tärning. Att Einsteins tärningsliknelse inte ska tolkas bokstavligt nämner Skånberg inte. Einstein menade helt enkelt att han inte trodde på ett universum vars lagar var icke-deterministiska (slumpmässiga) så som vissa tolkningar av kvantfysiken antydde.

Inte heller Einstein menade att man kunde dra slutsatser om Guds existens utifrån naturens komplexitet. Einstein var heller inte på något sätt troende i den mening Skånberg är. När Einstein möttes av ryktet att en Jesuitpräst skulle ha konverterat honom till kristendomen svarade han:

"I have never talked to a Jesuit priest in my life and I am astonished by the audacity to tell such lies about me. From the viewpoint of a Jesuit priest I am, of course, and have always been an atheist."

Einstein fann heller inte de kontemporära religionerna speciellt trovärdiga:

"During the youthful period of mankind's spiritual evolution human fantasy created gods in man's own image, who, by the operations of their will were supposed to determine, or at any rate to influence, the phenomenal world. Man sought to alter the disposition of these gods in his own favor by means of magic and prayer. The idea of God in the religions taught at present is a sublimation of that old concept of the gods. Its anthropomorphic character is shown, for instance, by the fact that men appeal to the Divine Being in prayers and plead for the fulfillment of their wishes."
...

"I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is a childlike one. You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination received in youth. I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own being."

Såvitt jag förstår det är Einsteins religiösa övertygelser svåra att precisera. Han var varken teist eller ateist. Han sade sig inte heller vara panteist även om han fann Spinozas Gud vara intressant. Snarare hyste Einstein en religiös vördnad inför universums lagar och mysterier. Att peka ut honom som sympatisör till teleologiska argument, som Skånberg gör, hade han med all sannolikhet ogillat.

Skånberg avslutar sin artikel med att hänvisa till en undersökning av Religion Watch newsletter från 1998. Undersökningen visade enligt Skånberg att:

"...75 procent av världens forskare, liksom Darwin och Einstein, ger Paulus rätt i att man av skapelsens ordning kan förstå att det finns en skapare."

Men det är, så vitt jag kan se, inte vad undersökningen visade. Den visade förvisso att 75% av forskarna i världen trodde på Gud, men det står ingenstans att övertygelserna om Guds existens nåddes via teleologiska slutsatser.

Jag skulle vilja fråga Skånberg varför "bara" 75% av alla forskare tror på Gud när 95% av världens människor är troende? Varför tror endast 33% av forskarna i USA på Gud när gudstron hos befolkningen i stort ligger på ca 83%? När det gäller medlemmarna i National Academy of Sciences (där endast de mest framstående forskarna väljs in) är 93% ateister.

Med ovanstående siffror vill jag inte dra några slutsatser om guds eventuella existens. Den frågan kan man troligtvis inte avgöra med en majoritetsräkning. Jag ville endast visa att Skånberg presenterar de siffror som passar hans syften men ignorerar andra.

Så i stora drag kan man konstatera att Tuve Skånbergs artikel siktar högt men vägrar lyfta från marken. Men don't take my word for it. Läs den gärna själva.

Andra bloggar om: ,

2 kommentarer:

Ingemar sa...

Jag hade tänkt bemöta Skånbergs artikel, men nu slipper jag. Tack!!

Vad gäller påståendet om att 75% av forskarna skulle tro på gud (den kristne guden?), så tycks Skånberg mena att detta stödjer hans tes - för varför skulle majoriteten ha fel? Pinsam argumentation, i synnerhet då den kombineras med lösryckta och feltolkade(?) citat från framstående vetenskapsmän.

Jag tror bestämt Skånberg skulle behöva gå en kurs i argumentationsteknik...

Pekka S sa...

Jag hittar knappt något om undersökningen av Religion Watch. Men jag förutsätter att det syftar till alla länder och alla religioner, inte bara kristna. Dessutom misstänker jag (men är inte säker på) att statistiken innefattar forskare från diverse olika fält. Man kan undra ifall t ex en socionom, ekonom eller lingvist har samma kunskaper om naturens komplexitet som en geolog, astronom eller fysiker?