tisdag 13 januari 2009

Lycka och andlighet hos barn

En ny studie visar att barn (8-12 år) blir både lyckligare och får bättre hälsa av ett andligt rikt liv.

Men exakt hur definierade man andlighet? I vardagstal syftar man oftast till andlighet som någonting religiöst, men i studien definieras begreppet utifrån fyra perspektiv:

1. Personlig (Mening och värdering av ens egna liv)
2. Social (Kvalitet och djup av interpersonliga relationer)
3. Miljö (Vördnad för naturen)
4. Transcendental (Tillförsikt och relation till någon eller något bortom det mänskliga planet)

I första hand lär punkt 4 vara det man främst förknippar med andlighet och därför är det viktigt att belysa studiens bredare definition. Även icke-religiösa kan anamma andlighet utifrån punkterna 1-3.

Så vad visade studien mer ingående? Här är ett citat från Science Daily:

"To make children happier, we may need to encourage them to develop a strong sense of personal worth, according to Dr. Mark Holder from the University of British Columbia in Canada and his colleagues Dr. Ben Coleman and Judi Wallace. Their research shows that children who feel that their lives have meaning and value and who develop deep, quality relationships - both measures of spirituality - are happier. It would appear, however, that their religious practices have little effect on their happiness."

Barn blir alltså lyckligare ifall de känner mening med sina liv, känner sig värdefulla och har goda sociala relationer. Religiositet har endast marginell inverkan. Faktum är att den transcendentala faktorn inverkade negativt på barnens lycka ifall man korrigerade statistiken för att undvika personlighetspåverkan.

Att bejaka och uppmuntra barns andlighet kan alltså göra dem lyckligare, men den religiösa faktorn är långt ifrån nödvändig.

"Our finding of a strong relation between happiness and spirituality in children, but not between happiness and frequency of religious practice, suggests that spirituality and religious practice can be empirically separated. This separation supports the idea that these constructs are independent and indicates that research should consider them separately. In the case of children, it seems that spirituality, but not religious practice, contributes to their happiness."

- Mark D. Holder, Ben Coleman, Judi M. Wallace (2008). Spirituality, Religiousness, and Happiness in Children Aged 8–12 Years Journal of Happiness Studies DOI: 10.1007/s10902-008-9126-1

Det finns dock några saker som kan behöva påpekas. Till att börja med skedde (såvitt jag vet) inte någon uppdelning mellan olika religiösa övertygelser. Det är därmed möjligt att vissa religiösa uppfattningar ökar lyckan samtidigt som andra har negativ effekt. Det är t e x inte svårt att förställa sig skillnaden mellan tron på en dömande och en icke-dömande gud. Man ska också vara medveten om att andlighetsvariabeln endast är en av många faktorer som påverkar barns lycka. Utifrån resultatet kan man heller inte dra några slutsatser om religioners övriga sanningsanspråk. Och till sist anser kanske inte alla att det är barnens maximala lycka man i första hand bör ha som mål. I sådana fall behöver detta resultat inte ha någon större betydelse.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: