onsdag 11 juni 2008

Vaccinationshysterins baksida

1963 introducerades mässlingsvaccinet i USA. Under perioden 1963-83 beräknas vaccinerna ha förhindrad 5200 dödsfall och 17400 fall av förståndshandikappskador. WHO (World Health Organisation) och Unicef formade en utökad vaccinationsstrategi som mellan åren 1999-2004 beräknas ha avstyrt 1,4 miljoner dödsfall världen över.

Men tyvärr finns det många som inte ser vilka fantastiska medicinska tillgångar vaccinerna är. Antivaccinationsrörelsen blundar för vaccinernas effektivitet samtidigt som de, utan vetenskapligt stöd, menar att sprutorna orsakar autism, adhd, m.m. Denna rörelse florerar främst i USA och England men förespråkarna finns även i andra länder, såsom Sverige.

Och där hystrin är som störst ser vi också störst konsenvenser. I USA är mässlingen på återtåg efter att ha varit utrotad i ett decennium. I England ökade antalet mässlingsfall med 30% år 2007. Enligt mätningar har ca 88% av skolbarnen i England fått första vaccineringsdosen mot mässlingen, men endast 75% har fått båda för att uppnå fullt skydd. Men för att nå tröskeln för hjordimmunitet behövs en vaccinationsteckning på 95% bland befolkning. Hjordimmunitet innebär att man når en så hög vaccinationsnivå att en smitta inte sprids till ovaccinerade. I ett land med hög vaccinationsnivå kan alltså enstaka individer utan större oro låta bli att vaccinera sig. Men smittorisken ökar när hjordimmuniteten slutar gälla. Och detta drabbar även vaccinerade eftersom inget vaccin är 100%igt. Genom att låta bli att vaccinera sina barn ökar man alltså riskerna för andra också.

Vissa antivaccinationister menar t o m att barn i större utsträckning borde utsättas för smittor av diverse slag. T ex antroposoferna är inne på denna linje. Något som dessa missar är att 873000 människor dog av mässlingen 1999, innan WHO/Unicefs nya vaccinstrategi. Sedan dess har dödsfallen reducerats kraftigt, men fortfarande dör ca 300000 barn varje år pga vaccinbrist. Antalet som får livslånga men är det flerdubbla. Mässlingen är inte en ofarlig sjukdom.

Det är viktigt att notera att ovanstående bara gäller mässlingen. Vaccinationsprogrammen riktar sig även mot andra smittor som t ex påssjuka, polio, röda hund och kikhosta. T ex dör årligen 300000 individer av kikhosta. Detta är dödsfall som vaccinationer skulle kunna reducera kraftigt, precis som man gjort med smittkoppor (helt utrotad) och polio (reducerad med 99%).

Vacciner tillhör utan tvekan de främsta av människans uppfinningar. Inom den medicinska vetenskapen finns det få, om några, metoder som räddat, och fortfarande räddar, fler liv. Att låta bli att vaccinera sina barn eftersom man tror på obevisade hälsorisker är mycket beklagligt. Om denna attityd hade funnits för några decennier sedan hade kanske smittkoppor aldrig utrotats. Dock hade folk förr i tiden större erfarenhet av vilka konsekvenser diverse smittor hade. De förstod sig på vaccinernas nödvändighet. I dagens relativt smittobefriande samhälle saknas tyvärr ett liknande perspektiv.

För att kunna göra förnuftiga beslut i nuet och framtiden bör man inte underskatta de historiska lärdomarnas stora värde.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: