söndag 13 januari 2008

Mats Molén förväxlar vetenskap och religion

Mats Molén börjar bli ett bekant namn på Dagens insändarsidor. Och som vanligt handlar det om evolutionsteori och skapelsetro.

Den 1/8-08 heter Moléns insändare "Förväxla inte vetenskap och religion". Ett råd han själv borde fundera lite närmare på.

Molén hävdar i insändaren att evolutionsteorin är ateisternas religiösa grund och detta försöker han bevisa genom att presentera ett antal citat.

"Ernst Mayr sa på 1960-talet, när man upptäckte grundläggande problem med evolutionsteorin, att han inte brydde sig om vilka vetenskapliga resultat man fick fram. Han menade i stället att: ”Vi är nöjda med att veta att evolutionen skett”.
En annan biolog skrev mer nyligen: ”Även om alla fakta pekar mot en intelligent skapare, är en sådan hypotes utesluten från vetenskapen därför att den inte är naturalistisk.”
William Provine skrev om dem som kombinerade en gudstro med den vanliga evolutionsteorin: ”Och, enligt vad jag kan se ... är de i verkligheten ateister utan att de märkt det ... Men den sortens Gud som då kommer i min tanke är i verkligheten inte annorlunda än ren ateism.”

Detta är således inte vetenskap utan religion, men man presenterar det ofta som vetenskapliga fakta.
"
Låt oss till en början anta att citaten korrekt speglar åsikterna hos de nämnda forskarna. Följer det då att evolutionsteorin är en religion? Självklart inte. Forskarnas personliga övertygelser behöver inte nödvändigtvis påverka deras forskning så länge de följer god vetenskaplig metodik. Dessutom fungerar peer-reviewsystemen och de vetenskapliga debatterna som granskning av metoder och slutsatser. Och långt ifrån alla evolutionsforskare är ateister vilken innebär att otillbörliga ideologiska (ateistiska) vinklingar inte kan gå säkra från kritik.
För att kunna hävda att evolutionsteorins vetenskaplighet satts på spel av ateistisk "religiositet" krävs i princip en global konspiration i de evolutionsrelaterade fälten i massiv skala (dvs bestående av majoriteten av berörda forskarna). Detta är givetvis inte trovärdigt.

Även om Moléns citat vore giltiga är alltså hans slutsatser bristfälliga. Egentligen är denna typ av citatargumentation ett retoriskt knep snarare än vetenskaplig kritik.

Men är då Moléns användning av citaten godtagbara? Nja, det är tveksamt.

Vi börjar med citatet av Ernst Mayr. Först och främst måste man vara medveten om att Mayrs uttalande hämtades ur en diskussion gällande vissa matematiska modeller av specifika evolutionära processer. De beräkningar som diskuterades verkade inte stämma överens med de rådande evolutionära modellerna gällande processerna i fråga. Dock fanns det i beräkningarna ett stort antal rörliga parametrar som man kunde "skruva på". Mayr menade då att justerandet av dessa troligtvis skulle lösa problematiken. Därav citatet:
"Somehow or other by adjusting these [the mathematicians'] figures we will come out all right. We are comforted by the fact that evolution has occurred."
Notera till att börja med att Mayr inte säger sig vara "nöjd" med det faktum att evolutionen skett. En korrekt översättning är snarare "tröstad av". Varför felöversatte Molén honom?

Och att Mayr menade att evolutionen trots allt är ett faktum är inte speciellt kontroversiellt. Det menar troligtvis många forskare i relevanta fält. Bevisningen är trots allt så pass överväldigande. Man skulle kunna likna situationen vid en fysikers säkerhet på att gravitationen existerar trots att vissa beräkningar inte verkar fungera.

Moléns påstående att Mayr inte brydde sig om vilka vetenskapliga resultat man fick fram är i princip ett påhopp (ad hominem). Mayr var givetvis mycket intresserad av forskningen. Han han ville förstå och förklara hur evolutionen hade skett. Mayr var i princip aktiv i sitt forskande fram till sin död 2005, vilket hans meriter visar. Han dog 100 år gammal, varav 80 år varit i vetenskapens tjänst.

Moléns tolkning är alltså missvisande på flera sätt.

Den andra biologen Molén citerar är Scott C Todd. Citatet i original från ett brev till tidsskriften Nature:
"Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic. Of course the scientist, as an individual, is free to embrace a reality that transcends naturalism."
En bit längre fram i hans brev:
"Most important, it should be made clear in the classroom that science, including evolution, has not disproved God's existence because it cannot be allowed to consider it (presumably)."
Det Todd syftar till är nödvändigheten av att utgå ifrån en metodologisk naturalism i vetenskaplig forskning. Med detta menas att man måste försöka förklara fenomen utifrån observerbara och testbara hypoteser. Eventuella övernaturliga krafter som vi inte kan detektera kan heller inte tas med i beräkningarna även om sådana skulle existera. Detta är allt Todd menar. Han hävdar inte att Intelligent Design ska förkastas utifrån filosofisk naturalism, dvs övertygelsen om att verkligheten på ett metafysiskt plan är uteslutande naturligt.

Återigen är Moléns citatbruk av dubiös natur. Det hela börjar likna quote mining (som jag nyligen skrivit om).

Sista citatet av Provine är som man kan se något av ett hopplock. Moléns redigering ändrar budskapet något, men poängen är inte helt fel ändå.

Provine skriver i Science, Technology and Social progress (1989) om kompatibiliteten mellan religion och vetenskap. Han hävdar att de flesta evolutionsbiologer är ateister och att undantagen inte kan ses som bevis för att vetenskap och religion är kompatibla. Om vetenskapsmännen som är troende menar han:
"To my mind, they are either obtuse or compartmetalized in their thinking, or are effective atheist without realizing it."
En bit längre in i texten talar han om att Gud inte längre ses som lika aktiv i världen och att många numera ser Gud ur ett mer deistiskt perspektiv:
"A widespread theological view now exists saying that God started off the world, props it up, and workd throught laws of nature, very subtly, so subtly that such action is indetectable. But that kind of God is effectively no different to my mind than atheism."
Det är från dessa två passager Molén klippt och klistrat ihop sitt citat. Dock kan jag konstatera att Provine är en relativt militant ateist som inte har några större tankar om religion. Han är även av åsikten att evolutionsteorin har tydliga ateistiska implikationer. Provine är alltså ett utmärkt exempel om man som Molén vill argumentera för att evolutionsteorin leder till ateism. Men - Detta betyder återigen inte att evolutionsteorin därmed är en religion. Det är ett logiskt felslut.

Vidare i sin insändare hävdar Molén att den vetenskapliga konsensus (samsyn) som gäller för accepterandet av evolutionsteorin inte är något att ha då det trots allt handlar om religion för ateisternas del. Detta är dock ett påstående utan några som helst belägg. Konsensus existerar tack vare evolutionsteorins vetenskapligt god bevisgrund, inte för att ateister bejakar teorin av antireligiösa skäl. Allt annat är en rent konspirationstänkande.

Molén presenterar i insändaren även några vaga argument för skapelsetron och mot evolutionsteorin, men dessa är så svävande att jag väljer att inte försöka leka tankeläsare.

Som slutsats kan jag endast konstatera att insändaren inte var speciellt överraskande eller övertygande. Det är tråkigt att åter se den typ av slarviga citering som Molén nyttjar och som är så vanlig i kreationistisk argumentation.

Det positiva är dock att jag fått finslipa mina färdigheter i att jaga källor för slarviga citat. Jag misstänker att den färdigheten även kommer att behövas framöver.

Andra bloggar om: , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vetenskap kontra tro och religion.
Ett påstående man ofta hör är detta- "evolutionen är ett bevisat faktum" , sedan tillägger man gärna lite generöst att detaljer kan naturligtvis diskuteras och att vidare forskning sannolikt kommer att ge mera "kött på benen".
I ärlighetens namn bör man nog komma ihåg att normal teoribildning inom vetenskapen går till så att man mha en teori försöker förklara ett fenomen och sedan helst också mha teorin förutspå(?) något fenomen som man då - förhoppningsvis kommer att kunna observera och därigenom bekräfta att det åtminstone "ligger någonting i teorin". Här kan man ju t ex tänka på Newtons gravitationsteori kontra Einsteins mer komplexa relativitetsteori.
Evolutionsteorin har ingen "medtävlare" . Att folk talar om skapelseteori kontra evolutionsteori är nog snarare vetenskapens sätt att föröka få t ex de kristnas uppfattning att allt har en skapare som en teori de kan omkullkasta. Ett påstående som i sig är lika meningslöst som alla fromma och säkert välmenande människors odontologiska bevis. Det hör till det grundläggande att man i strikt mening bara kan bevisa någonting inom givna axiom och med givna logiska regler. Accepterar man inte axiomen och / eller spelreglerna (de logiska regler för hur man kan dra slutsatser) är ingenting möjligt att bevisa. Evolutionsteori- ja det är en teori , tyvärr är det en teori utan alternativ teori. Det finns ingen annan teori som man kan sätta emot och då säga att den är bättre eller sämre. Att vetenskapsmännen envisas med att tala om "skapelseteori" och utifrån detta försöka hävda att "evolutionsteorin" är bättre- mera sann eller vad man nu vill är vansinne. Det finns ingen skapelseteori. Kristna tror på att det finns en skapelse och att vi är en del av denna- den har inte den minsta uppfattning om hur den gick till vetenskapligt sett.
Att däremot många kristna ägnar spaltmetrar åt att visa på alla absurditeter som evolutionsteorin kräver beror nog mest på att teorin är sällsynt svag i framförallt veriferbara fakta och kräver en mycket underlig slump. Evolutionsteorin har a´priori formulerats "bara" för att försöka bortförklara en skapare.
Helt klart är att evolutionsteorin inte är en teori som kan ställas mot ngn som helst skapelse"teori". Ingenting som evolutionen förklarar- bristfälligt eller ej- kan inte enklare förklaras med en skapare. Dock som sagt, det är inte två teorier som slår mot varandra och försöker bevisa vem som är bäst. Evolutionsteorin är en teori, inte bland många som försöker förklara exempelsevis hur människan kom till. Det är den enda teorin som vetenskapen för tillfället kan mobilisera när det gäller sådant som livets uppkomst och människans tillblivelse.
Kristna säger att Gud finns och skapade. Vetenskapen säger här vad den normalt inte yttrar sig om- nämligen att det finns ingen Gud utan att det finns en eller flera mekanismer som kan förklara all den lagbundenhet och allt annat svårförklarligt av det vi observerar i tillvaron. Väl det är ett påstående som de har att bevisa och de försöker med bl.a slumpen. Rent konkret kan man inte säga att de har lyckats övertyga. Tom deras paradexempel på evolution smulas ofta sönder och tål inte ens sina egna vetenskapliga granskningar. Eftersom nu evolutionsteorin "blivit" enda alternativet kommer då ett nytt exempel som smulas sönder av vetenskapen själv varefter ett nytt dras upp i en ändlös rad.

Pekka S sa...

Anonym: Jag håller med vissa saker du skriver samtidigt som vissa utsagor inte är lika övertygande.

För det första är inte evolutionsteorin den ena teori utan seriösa medtävlare. Detsamma gäller för gravitationsteorin, relativitetsteorin, big bang-teorin, m fl.

Det finns hos forskare inget behov av att hitta konkurrenter endast för att visa på evolutionsteorins storhet. Det är kreationisterna och förespråkarna av Intelligent Design som envisas med att deras tro är ett alternativ - inte tvärtom.

Sedan är det missvisande att påstå att kristna inte tror på någon skapelseteori. Detta gäller säkert för många, men inte alla. Nyligen har det t ex grundats en "vetenskaplig" tidskrift där kreationister ska kunna publicera. I Texas ansöker just nu ICR (Institute of Creation Research) om tillstånd att få starta examensberättigande utbildningar inom kreationism. Osv.

Du hävdar sedan att evolutionsteorin har formulerats bara för att bortförklara en skapare. Detta är ett märkligt påstående. För det första har evolutionsteorin inget att göra med universums eller (första) livets uppkomst. För det andra finns det massor av evolutionsförespråkare som tror på gud.
Det finns säkerligen många som finner stöd för sin ateism i evolutionsteorin, men detta betyder givetvis inte att teorins formulerats med detta som mål. Det är i så fall något du får bevisa.

Vidare skriver du: "Kristna säger att Gud finns och skapade. Vetenskapen säger här vad den normalt inte yttrar sig om- nämligen att det finns ingen Gud utan att det finns en eller flera mekanismer som kan förklara all den lagbundenhet och allt annat svårförklarligt av det vi observerar i tillvaron.

Detta är helt felaktigt av precis samma skäl som innan. Vetenskapen säger ingenting om gud icke-existens. Visa mig en enda (publicerad) evolutionsteoretisk artikel som påstår något sådant.

"Tom deras paradexempel på evolution smulas ofta sönder och tål inte ens sina egna vetenskapliga granskningar."

Vilka är dessa paradexempel och hur har de smulats sönder?

Anonym sa...

Jag hade först inte tänkt att replikera och främsta anledningen är att det redan finns övernog med argument av i ämnet kunnigare personer än jag själv. Peckas inlägg är dock så balanserat att jag gärna vill förtydliga och kanske ta bort en del missförstånd.
Vad det gäller evolutionsteorin som sådan så är jag fuller väl klar över att den i sina tankar är äldre än Darwin , att det fnns spår och tankemönster av detta hos t ex de gamla grekerna.
När jag nu säger att evolutionsteorin inte har någon medtävlare så menar jag med detta bara som ett rent konstaterande att det inte finns någon "skapelseteori" som evolutionsteorin prövas mot och eventuellt befinnes vara bättre. (Newtons gravitationsteori prövades t ex mot Einsteins allmänna gravitationsteori och Einsteins teori förefaller mera komplett . Den är dock så komplex att vi tillämpar Newtons gravitationslag fast vi är medvetna om att den är mindre korrekt än Einsteins i de fall när det är tillämpligt. Ingen säger dock att Einstein har "rätt" i absolut mening. Det kommer nog nya teorier som gör att Einsteins teori får stryka på foten .) Vad gäller evolutionsteorin så börjar man i andra änden. Man förklarar att evolutionen är ett faktum. Förbjuder de fakto att skolorna lär ut något annat, tom förbjuder skolorna att nämna något om vilka svårigheter evolutionsteorin har att brottas med. Det är det som kretionisterna försöker motarbeta. Inte att skapa en teori i strid med evolutionsteorin utan "bara" försöka visa att tron på en skapelse inte motsägs av vad vi vet eler menar oss veta. Det är möjligt att de ibland tar för stora språng men där är de sannerligen i gott sällskap med rabiata evolutionister. En teori är något man på mer eller mindre goda grunder förmodar och skall den förtjänas att kallas vetenskaplig bör den t ex kunna testas . I vart fall bör den kunna göra något slags förmodan om vad man t ex bör kunna hitta i naturen. Där torde man nog kunna säga att den gravt misslyckat.
Evolutionsteorin försöker de facto visa hur allt har utvecklats från just "ingenting" till det vi kan observera idag utan att "blanda in en skapare". Läs t ex lärarhandledningen för SLU. Där fastställes som ett faktum att allt började för 3.5 miljoner år och vidare fastställer man som ett faktum att även om det kan tyckas som om det kunde krävas en skapare så är det naturligtvis inte så. Lägg märke till "naturligtvis". Det är väl onekligen så att vissa , även kristna talar om en skapelseteori- men det blir inte mera korrekt för det. Evolutionsteorins förespråkare agerar som om själva evolutionen är ett bevisat faktum och som Du så riktigt påpekar- det finns kristna som menar att det är ett faktum och anser att det kan kombineras med tron på den kristne Guden. Jag är tveksam men framförallt reagerar jag på att evolutionisterna förringar alla svårigheter deras teori innebär. Det går inte att ha något större förtroende för en teori som inte kan förklara hur ens en enda cell kan ha utvecklats med slumpens hjälp men ändock trosvisst påstår att samma förunderliga osannolika mekanism har utformat amöban som utvecklats till en fisk, ja amöban är kvar men några har blivit fiskar ända upp till människan. Antar man en evolution så får man i vart fall försöka hitta någon annan mekanism än slumpen och oändliga tider.
Evolutionen såsom den försvaras av rabiata ateister döljer alla svårigheter. De visar utförliga stamträd och talar om anpassning som om det vore ett faktum när den normala "anpassningen" är att arter dör ut om livsvillkoren försvinner.
Vad vi observerar är hur arter dör ut även om det ofta innebär att andra nu levande arter ökar i antal. Vi kan ibland observera hur arter kan överleva på platser där de saknar fiender men att kalla detta utveckling som i andra sammanhang kallas inavel är barockt.
Vi ser åtminstone antydningar till degenerering men vi ser verkligen ingen utveckling. Så kan man hålla på. Vi observerar att det finns fåglar som förlorar flygförmågan men vi ser inga arter som erhåller en flygförmåga. (Inte ens att fåglar som förlorat flygförmågan återfår den).Vi ser djur som förlorar t ex synen men vi ser inga arter som får synen.
Det är inte helt omöjligt att evolutionsteorin kan anpassas till kristen tro och lära fast som sagt jag betvivlar det. Pierre Teilhard. en katolsk forskare ansåg däremot detta. Tyvärr rubbades hans rykte av tidernas bluff- piltdownmannen. Han var kanske - sannolikt är det så oskyldig till själva bedrägeriet men han agerade minst sagt naivt som vetenskapsman den gången. Jag känner för övrigt många kristna som anser att evolutionsteorin går att kombinera med kristen tro- de är säkert ärliga i sin tro.
Vad jag dock först och främst förväntar mig av en teori som skall kunna förklara vad evolutionisterna menar sig förklara är att de har lite mera kött på benen innan de som "sanning" proklamerar sina teorier och förlöjligar alla som inte köper påståendena.
Det är inte direkt en fråga om rätt eller fel här. Om någon människa för några tusen år sedan hade sagt att jorden är rund som ett klot hade han förvisso haft rätt men han måste , eller borde åtminstone accepterat att de som betvivlade påståendet inte automatiskt vore idioter om hans enda argument för detta påstående är att säga "jag vet".Nu brukar man beskylla kristna för den typen av påstående men jag menar nog att här är det naturvetenskapen som börjar med påståendet "jag vet" men utan att kunna belägga detta med något som helst fakta som styrker denna "vetskap".
Jag avstår utan betänkligheter från att lägga upp "paradexempel". Överlåter det åt de mera kunniga men kan inte underlåta att nämna att man nu har hittat en hörntand- tror i Kina, som evolutionisterna förväntar sig mycket av.För mig verkar det som sagans "att göra en höna av en fjäder ". Misstänker på goda grunder att slutsatserna blir därefter.

Pekka S sa...

Anonym: "Vad gäller evolutionsteorin så börjar man i andra änden. Man förklarar att evolutionen är ett faktum. Förbjuder de fakto att skolorna lär ut något annat, tom förbjuder skolorna att nämna något om vilka svårigheter evolutionsteorin har att brottas med. Det är det som kretionisterna försöker motarbeta.

Hur kan du hävda detta när du själv skriver att Darwin föregicks av andra tänkare som klurat på samma frågor? Ett exempel på detta är Lamarck. Evolutionsteorin har vunnit sin ställning genom att vara en teori som (hittills) klarat gedigen prövning precis som alla andra teorier.

Och givetvis är det konsensusuppfattningarna som ska presenteras i skolorna. Man kan ju inte berätta om alternativ som inte finns (eller är ogrundade). Därför presenterar man inte heller idén att pyramiderna byggts av utomjordingar eller att jorden är ihålig. Jag har diskuterat skolfrågan bl a i dessa kommentarer.

"Inte att skapa en teori i strid med evolutionsteorin utan "bara" försöka visa att tron på en skapelse inte motsägs av vad vi vet eler menar oss veta."

Tja, det beror ju på vilken skapelsemodell du syftar till. T ex ungjordsmodellen är ju totaldemolerad av vad vi vet eller menar oss veta.

"I vart fall bör den kunna göra något slags förmodan om vad man t ex bör kunna hitta i naturen. Där torde man nog kunna säga att den gravt misslyckat."

Hmm... Har du kollat upp detta? Vilka källor påstår något sådant?
Tvärtom bekräftas evolutionsteoretiska förutsägelser hela tiden. Detta gäller till för komparativ morfologi och anatomi, fossila fynd, genetisk släktskap, osv.

Några exempel:
www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA210.html

The Predictive Power of evolutionary Biology and the Discovery of Eusociality in the Naked Mole Rat

"Det går inte att ha något större förtroende för en teori som inte kan förklara hur ens en enda cell kan ha utvecklats med slumpens hjälp..."

Så du har inte mycket förtroende för abiogeneshypoteser? Vad har detta med evolutionsteori att göra?

"...men ändock trosvisst påstår att samma förunderliga osannolika mekanism har utformat amöban som utvecklats till en fisk..."

Nej, det är inte samma "osannolika process" det handlar om. Hur abiogenes gick till vet jag inte, men det lär inte ha varit naturligt selektion i biologisk bemärkelse, dvs biologisk evolution. Detta har du missförstått.

"Antar man en evolution så får man i vart fall försöka hitta någon annan mekanism än slumpen och oändliga tider."

Som menar mekanismer som t ex naturlig selektion, sexuell selektion, genetisk drift och genflöde?

"Vi ser åtminstone antydningar till degenerering men vi ser verkligen ingen utveckling. Så kan man hålla på. Vi observerar att det finns fåglar som förlorar flygförmågan men vi ser inga arter som erhåller en flygförmåga. (Inte ens att fåglar som förlorat flygförmågan återfår den).Vi ser djur som förlorar t ex synen men vi ser inga arter som får synen."

Kan detta bero på att det går oerhört mycket snabbare att tappa en egenskap än att förvärna en? Att vi inte i realtid observerat sådana fenomen är att förvänta. Tvärtom vore det ett slag mot modern evolutionsteori om vi observerade så extremt snabb utveckling. Det vore anmärkningsvärt.

"Vad jag dock först och främst förväntar mig av en teori som skall kunna förklara vad evolutionisterna menar sig förklara är att de har lite mera kött på benen innan de som "sanning" proklamerar sina teorier och förlöjligar alla som inte köper påståendena."

Då föreslår jag att du börjar med att studera teorin lite mera. Gå till biblioteket och låna några icke-kreationistiska böcker i ämnet.

"...jag menar nog att här är det naturvetenskapen som börjar med påståendet "jag vet" men utan att kunna belägga detta med något som helst fakta som styrker denna "vetskap"."

Se ovan.