måndag 3 september 2007

Världen Idag om övertro på evolutionsläran

Världen Idag - en kristen värdekonservativ dagstidning - har publicerat en horribel artikel om övertro på evolutionsläran. Och efter en genomläsning av argumenten kan jag delvis förstå skribentens åsikter - även om dessa högst troligt bygger på felaktiga uppfattningar.

Den anonyma skribenten:

"Ett upprepat angrepp på friskolor med konfessionell inriktning är att de inte undervisar att evolutionsteorin är ett ovedersägligt faktum och att andra förklaringsmodeller till skapelsens ursprung är sagor. Fundamentalistiska ateister som vurmar för allt som kan tänkas slå undan benen för religiösa inslag i samhället tycks själva hysa blind tilltro till evolutionsteorin."
Ingen skola bör lära ut att någon vetenskaplig teori är ett ovedersägligt faktum. Det vore att ge en missvisande bild av vetenskapen som metod och process. Men jag tvivlar starkt på att sådan dogmatism är vanligt förekommande i våra skolors biologiundervisning. Dock är jag övertygad om att undervisningen kan vara något förenklande och ytlig, men så är det tyvärr med de flesta ämnen på grundnivå.

Att andra skapelsemodeller är sagor stämmer nog till stor del. Några seriösa konkurrenter till evolutionsteorin finns i dagens läge inte och de alternativ som presenteras kommer nästan uteslutande från fundamentalistiskt håll i form av myter. Men det är kanske Intelligent Design som skribenten mellan raderna vill lyfta fram som konkurrerande teori? I så fall kan jag bara säga detta - I.D. är ingen vetenskaplig hypotes och hör därmed inte hemma i biologiundervisningen. Svårare än så är det inte.

Om fundamentalistiska ateister blint tror på evolutionsteorin eller inte är egentligen oväsentligt. För dessa ateisters del är det bara att beklaga. Fundamentalism är aldrig fruktbart. Men evolutionsteorin trovärdighet grundas inte i anhängarnas fanatism utan i dess hållbarhet inom den vetenskapliga metodikens ramverk.

Vidare:
"Evolutionsteorin bygger som bekant på hypoteser om en stor mängd olika sammanträffanden och mutationer. Den så kallade lagen om naturligt urval och den starkes överlevnad ska ha lett till skapelsen som vi ser den i dag."
Det naturliga urvalet och "den starkes överlevnad" är ett och samma. Men "den starkes överlevnad" är egentligen en dålig liknelse gällande det naturliga urvalet. I stället bör man tala om den "bäst anpassades överlevnad". Fördelarna behöver alltså inte handla om styrka. Det kan likväl handla om reproduktionsförmåga, snabbhet, energiförbrukning, intelligens, empati, smittbeständighet, kommunikationsförmåga, osv.

Sedan var jag ovetande om att det naturliga urvalet hade "uppgraderats" till en vetenskaplig lag.
"Alltihop sägs vara ”vetenskapligt bevisat” lika säkert som 1 + 2 = 3. Ungefär så undervisas det på de flesta svenska kommunala skolorna."
Jag hoppas och tror inte att skolorna lär ut sånt här. Det får skribenten gärna visa lite belägg för. För här blandas matematik och vetenskap till en grumlig soppa. Det är inom matematiken man talar om bevis och säkerhet av denna grad. Vetenskapen bevisar ingenting, då det är en tentativ process som snarare talar om olika grader av sannolikhet.

Men visst finns det en risk att viss skolundervisning kan resultera i uppfattningar av liknande slag i och med att undervisningen ofta fokuserar på teorier och resultat snarare än den bakomliggande metodiken. Samtidigt tror jag inte att det är lika illa som skribenten vill få det till med sina "halmgubbar".

Vår anonyma tyckare menar att:
"Vetenskapen är begränsad till empiriska fakta och kan till exempel inte uttala sig om övernaturliga ting."
I många fall är det så, men inte alltid. Så fort falsifierbara argument för det "övernaturliga" presenteras blir de testbara. Om någon påstår att bön kan påverka hjärtpatienters tillfrisknad är det lätt att testa påståendet. Om någon hävdar att Gud svarar på bön så kan detta testas - förutsatt att svaret inte är "Nej" eller "Upptaget". Om någon hävdar att helbrägdagörare kan bota cancer så kan detta testas. Osv.
"Det går inte att bevisa om Gud finns eller inte med hjälp av vetenskap även om man med hjälp av det som arbetsmetod kan lägga fram hypoteser för den ena eller andra uppfattningen."
Återigen - det handlar om hur påståendena om denne Gud är utformade. Om man påstår att Guds egenskaper eller handlingar har en (helst specifik) påverkan på den naturliga världen så är dessa genast testbara påståenden. Dessutom kan Gudars egenskaper studeras ur ett logiskt perspektiv för att bedöma egenskapernas interna hållbarhet/motsägelsefrihet.

Vidare:
"Vill man med säkerhet slå fast en teori ska den kunna upprepas under kontrollerade former. De förutsättningar som gäller för vetenskapen gör att man inte kan otvetydigt fastlägga avlägsna historiska händelser."
Vetenskapen kan som sagt inte fastställa någonting helt otvetydigt. Det börjar nu verka som att skribenten inte förstår sig på den vetenskapliga metodiken eller medvetet kommer med missvisande argument.
"Sådant som utspelat sig för miljoner år sedan kan vi skapa teorier om men det går inte med säkerhet fastslå vad som hänt. Där är vi hänvisade till antaganden och gissningar - eller tro, om man så vill."
Man kan skapa mycket goda teorier om sådant som inträffade för länge sedan. Man behöver verkligen inte nöja sig med "tro". Om man utifrån kända fakta ställer upp en falsifierbar hypotes med potential att förutsäga framtida händelser eller upptäckter så har man kommit en mycket bra bit på vägen. Detta är en god analogi till att testa något under kontrollerade former.
"Evolutionsteorin bör följaktligen betraktas som en möjlig teori till skapelsen ursprung och borde så läras ut i skolorna. Vidare bör varje skola opartiskt lägga fram andra förklaringsmodeller som internationellt respekterade och kompetenta icke-evolutionister och troende vetenskapsmän försvarar."
Evolutionsteorin är som sagt den enda trovärdiga teorin i dagens läge. Skolan kan endast anses vara opartisk ifall den lär ut sådant som det vetenskapliga etablissemanget i dagens läge står bakom. Det är vetenskapliga koncensus som ska läras ut, inte avvikande minoritetsuppfattningar med bristande stöd.
"Det ska vara upp till eleven att själv bestämma vad den vill tro på och läraren ska inte predika sin uppfattning i klassrummet."
Självklart måste eleverna själva få bedöma trovärdigheten i allt som presenteras för dem. Men detta innebär inte att man ska förvirra dem med idéer som inte hör hemma i deras undervisning. Värdefull lektionstid ska inte läggas på pseudovetenskap. Men ta gärna upp verkliga debatter inom den vetenskapliga världen.

Skribenten:
"Undervisa om evolutionsteorin på skolorna men problematisera det och framlägg andra tänkbara teorier till vårt ursprung. Visa respekt för andra som tror på andra teorier. Och tillskriv inte evolutionsteorin mer än vad det är; en teori. Punkt slut."
Ja och nej. Problematisera det gärna! Visa på styrkor och brister och förklara varför alla frågor inte är besvarade. Men presentera inte "konkurrerande" teorier om de inte håller måttet.

Visa även respekt för andra. Men visa inte nödvändigtvis respekt för deras idéer. Vissa idéer är bättre än andra. Och riktigt usla idéer kan självfallet inte förtjäna respekt. Inte min i alla fall.

Och kära skribent - ta dig några timmar (eller dagar för den delen) och läs på lite grann om vetenskaplig metodik. Argumentet att evolutionen "bara" är en teori är nämligen ett av de tydligaste tecken man kan finna för att någon gränsar till vetenskaplig analfabetism. Att evolutionen är en teori är en "komplimang" - ett erkännande - inte tvärtom. Det innebär att evolutionen inte längre ses som "endast" en hypotes utan en så god och vältestad hypotes att den därmed blivit befordrad till teori. Newtons gravitationsteori är också "endast" en teori. Einsteins relativitetsteori är "endast" en teori. Och Darwins evolutionsteori är "endast" en teori.

Punkt slut! Kanske...

Länktips:
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rlden_idag
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_selection
http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/RelSci/Open.htm
http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Super.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4671318
http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA201.html

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: