torsdag 27 september 2007

Länktips September II - Link Harder

Det har dykt upp en del nya, spännande länkar, så jag hinner ett till inlägg av detta slag denna månaden.

Vi börjar med lite nyheter gällande akupunktur. En tysk studie rapporteras (så gott som) konsekvent av media som "bevis" för att akupunktur är bättre än konventionell västerländsk medicin gällande lindring av ryggont. Ingen artikel tar ordentligt upp studiens betydelse gällande trovärdigheten för de traditionella kinesiska teorierna bakom akupunktur. Detta diskuteras dock mycket insiktsfullt av Steven Novella och Orac. De lyckas också finna brister i studierna som media i stort har missat.

Steven Novella har även på sin blogg ett (precis som alltid) välskrivet inlägg om varför argument som vädjar till teoriers långa existens är ett logiskt slutledningsfel.

NY Times har en artikel om hur Richard Dawkins med flera har blivit lurade till att medverka i en film pro-kreationistisk dokumentär.

En ärkebiskop i Moçambique sprider vidare lögnen om att kondomer är smittade med AIDS-viruset. Allt för att förtrycka folks sexualitet och avskräcka dem till avhållsamhet.

En intressant debatt mellan en neurolog och en psykiater gällande den fria viljans existens.

Rebecka Watson, panelist i poddsändningen The Skeptics Guide to the Universe, är en av tre vinnare av Public Radio Talent Quest. Fler än 1400 personer sökte till tävligen. Stort grattis till Rebecka! En skeptiker som nu får $10000 och en chans att göra ett pilotprogram för en nationell radiokanal - NPR.

En lista på de märkligaste konspirationsteorierna genom tiderna. Jag saknar dock David Ickes härskarreptilteorier.

Avslutningsvis kommer här Religiös aerobics! Underhållande, osmakligt eller både och?

Andra bloggar om: , , ,

onsdag 26 september 2007

Ny Jack Chick Tract

Jack Chick har äntligen givit ut ett nytt traktat, "There Go The Dinosaurs".Detta är stor humor för alla som inte råkar vara insnöade fundamentalister - som faktiskt tror att dessa traktat speglar verkligheten...

Andra bloggar om: , , ,

Uppenbarelse: Jesus, Maria och Josef!

Varsågoda. Jesus, Jungfru Maria och Josef. Kristallklart!Uppdatering(070930):
Representanter för den katolska kyrkan i Florida förnekar att den optiska uppenbarelsen är av mirakulös natur.

Andra bloggar om: , ,

Molekylärbiologiska argument för evolutionsteorin

Detta inlägg är ett något modifierat svar som jag skrev på VoF-forum gällande bevis för evolutionsteorin.

De starkaste moderna argumenten för evolutionsteorin är enligt mig från molekylärbiologin gällande redundans i proteinfunktionalitet, redundans i dna-kodning, transposoner, redundanta pseudogener och endogena retrovirus.

En mycket bra sammanfattning finns här:

http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/section4.html

TalkOrigins äger som vanligt! En ovärderlig resurs i frågor om evolutionsteori.

Här nedan ska jag fritt översätta / sammanfatta artikeln från TalkOrigins.

För det första ska man ha klart för sig att gener endast förs vidare via arv alternativt via retrovirus som för in rna/dna i vårt genom. Och de mutationer som uppkommer i generna sker slumpmässigt.

Om man därmed hittar identiska eller liknande dna-sekvenser hos två organismer betyder det att de är besläktade. De delar alltså en gemensam "förfader" från vilken de bägge fick samma dna-sekvens nedärvt.

Nu protesterar kreationisten och påstår (utan belägg) att det är designern som har lagt in samma dna-sekvens i båda organismerna. Det är alltså inte arv som är orsaken.

För det första är detta ett tomt påstående utan bevisgrund, men detta avskräcker inte kreationisten som inte kan/vill skilja på "möjlighet" och "sannolikhet"

Men det finns genetiska upptäckter som kreationisterna inte kan bortförklara med denna gud-gjorde-det-hypotes utan att skämma ut sig mer än vanligt. Jag har i varje fall inte stött på någon sådan förklaring.

Vi börjar med Redundans i proteinfunktionalitet.

Här följer ett argument uppdelat på några punkter för klarhetens skull.

1. Det finns vissa universala gener som alla levande organismer har eftersom de är nödvändiga för vårt fortlevande.

2. Dessa universala gener har samma funktion hos alla organismer. Det finns alltså inga funktionella skillnader mellan olika arter för dessa gener.

3. Uppbyggnaden av dessa universala gener är funktionellt redundant. Detta innebär att dessa gener kan koda för en mycket stor variation av proteinsekvenser med identisk funktion. Alltså: proteinsekvensernas uppbyggnad kan alltså variera kraftigt utan att funktionaliteten förändras.

4. Det är ingen nödvändighet för olika arter att ha samma eller liknande proteinsekvenser, eftersom det endast är funktionaliteten som spelar roll.

5. Endast genom nedärvning kan två organismer dela samma eller liknande proteinsekvens.

Detta innebär att bärandet av samma eller liknande universala gener starkt tyder på ett släktskap mellan bärarna.

Cytokrom C är ett exempel på en universal gen som finns hos allt från bakterier till människor. Och pga den funktionella redundansen finns det ingen anledning att två arter har samma proteinsekvens så länge funktionaliteten är den samma. Man har visat att människans variant av Cytokrom C fungerar felfritt i t ex jäst trots att skillnaderna i proteinsekvenserna är över 40%. Cytokrom C från råtta, häst, duva och fluga fungerar lika väl i jäst.

Här är slutklämmen: Människor och schimpanser har exakt samma proteinsekvens för Cytokrom C. Varför? Jo, det kan endast bero gemensamt ursprung, eftersom arv är mekanismen som för vidare genen.

Kan kreationister vädja till Gud istället som förklaring? Varför skulle Gud ha gett människor och schimpanser samma proteinsekvens då Gud hade miljoner varianter att välja bland? Funktionen är som sagt den samma vilken variant vi än har.

Och problemet blir bara växer för kreationisterna. För denna likhet är inte exklusivt mellan människa och schimpans. Om man jämför varianter av Cytokrom C mellan olika arter finner man att de stämmer oerhört väl med det evolutionära träd vi känt till redan innan upptäckten av dna.

Och detta gäller inte bara för Cytokrom C, som endast är ett exempel, utan för alla universala gener. Dessa geners proteinsekvenser bekräftar alltså evolutionsteorins giltighet eftersom den stämmer med tidigare iakttagelser och slutsatser, och för att evolutionsteorin ger en god förklaring på fenomenet.

Vad säger då kreationisterna om detta? Är "Gud gjorde det, men vi vet inte varför, hur eller när" ett fullgott alternativ till evolutionsteorins förklaringskraft och enorma bevisgrund? Givetvis inte.

Och bevisningen slutar givetvis inte här. För nu går vi vidare till Redundans i DNA-kodning.

I korthet är detta en analogi till föregående punkt. Precis som det finns en redundans i proteinsekvenser finns det en redundans i dna-kodningssekvenser. DNA kodar som bekant för aminosyror som i sin tur är byggstenar för proteinerna. Varje aminosyra byggs utifrån 3 DNA-baser (bitar).

I genomsnitt finns det tre olika varianter av DNA-baser som kan bygga en aminosyra. En aminosyra kan alltså kodas på 3 olika sätt. Detta innebär exempelvis att en funktionell Cytokrom C-gen inte bara kan byggas upp av olika proteinsekvenser, utan att dessa proteinsekvenser (som byggs upp av aminosyror) i sin tur kan vara kodade på många olika sätt.

Och nu är det så att proteinsekvensen hos Cytokrom C, som är exakt likadan mellan människa och schimpans, endast skiljer sig med 1,2% i DNA-kodningen. Detta trots att denna exakta proteinsekvens skulle kunna kodas på 10^46 olika sätt. Skillnaden är alltså remarkabelt liten och kan endast förklaras med gemensamt arv.

Och vad säger kreationisten om detta? Jag har i alla fall inte hört några förklaringar.

Vidare till Transposoner.

Transposoner är dna-sekvenser som endast håller på med att hoppa eller kopiera+klistra in (CTRL+C, CTRL+V) sig själv inom genomet. De kodar inte för någonting och är därmed funktionellt värdelösa. De märks endast ifall de råkar kopiera sig in på känsliga stället i generna och därmed förstör andra dna-sekvenser. Detta kan leda till sjukdomar av olika slag.

Eftersom transposoner slumpmässigt kopierar in sig lite överallt kan dessa transposoners placering och kodning användas för att studera släktskap. Det är just transposoner man studerar vid faderskapstest, rättsgenetik, osv.

Och precis som man kan gissa visar studier av transposoner att människor och schimpanser är nära besläktade. Studier har även visat att valar och flodhästar har en viss gemensam transposon som alla andra däggdjur saknar, vilket konfirmerar det vi sedan tidigare visste om det evolutionära trädet.

Sedan tar vi en kort genomgång gällande Redundanta pseudogener.

Pseudogener är enkelt uttryckt skadade gener. De saknar förmågan att koda mRNA vilket är nödvändigt för att skapa proteiner. Ett exempel på detta är genen för vitamin c-produktion, som människan endast bär en skadad variant av. Eftersom vi därmed saknar förmåga att själva producera denna vitamin måste vi inta den via föda. Intressant nog har schimpansen exakt samma pseudogen som människan, med samma placering i genomet och med exakt samma skada. Tillfällighet?

Redundanta pseudogener är i sin tur icke-funktionella varianter av gener som även existerar i funktionell form. De är alltså skadade kopior. Eftersom de är skadade och därmed inte kan koda för någonting är de heller inte föremål för selektion av något slag. De mutationer som uppstår i dessa får alltså uppkomma fritt utan att utsättas för selektiv rensning. Detta i sin tur innebär att man genom att studeras mutationerna kan överblicka den redundanta pseudogenens historia utifrån kända mutationsfrekvenser.

Människan och schimpansen delar många redundanta pseudogener. Ett exempel är ψη-Globin genen. Denna finns hos alla primater på exakt samma ställe, med samma mutationer. Ett annat exempel är den redundanta 21-hydroxylase-genen som hos människa och schimpans delar samma 8-baspars-radering i som gjort den ofunktionell.

Beror detta på Guds underliga sinne för humor eller på gemensamt ursprung?

Och till sist tar vi Endogena Retrovirus.

Detta är min favorit, kanske pga det coola namnet.

Endogena retrovirus är kvarlevor från retrovirusinfektioner från länge, länge sedan. Retrovirus är speciella eftersom de faktiskt lyckas infiltrera vårt genom. De gör nämligen kopior av sig själva och skriver in dessa i vårt dna. Och om detta skulle ske i en könscell finns risken att viruset förs vidare till avkomman. AIDS är förövrigt ett exempel på ett retrovirus.

Något man får komma ihåg är att inskrivningarna av dessa retrovirus i vårt dna kan hamna var som helst. Det sker i princip slumpmässigt. Och om två individer/organismer skulle ha samma endogena retrovirus, på samma ställe i genomet, med samma mutationer, så är det ett tydligt tecken på gemensamt ursprung. Chansen att detta skulle inträffa av slumpen är näst intill obefintligt.

Och faktum är att vi människor har massor av spår av endogena retrovirus. Ca 1% av vårt genom består av sådant, vilket innebär ca 30000 endogena retrovirus. Människor och schimpanser delar minst 7 endogena retrovirus, placerade på samma ställen i genomet och med samma mutationer. Och samtidigt finns dessa inte hos andra djur, vilket betyder att de uppkommit ganska nyligen.

Och återigen är det gemensamt ursprung som ger den enda förklaringen till upptäckterna, om man nu inte ser god-of-the-gaps-argument som goda alternativ. Och det bör ingen kritiskt tänkare kunna göra.


Slut på genomgången! Om beskrivningarna ovan skulle vara bristande på något vis är rättelser varmt välkomna.

Andra bloggar om: , ,

tisdag 25 september 2007

Präst gick loss med snoppen

Som ett practical joke begav sig en präst till en kvinnlig kollegas rum och ollade diverse objekt. Han satte även upp lappar på dessa där det stod "Ollad".

Ollning går till genom att blotta ollonet och vidröra objekt med denna. Dessa objekt blir därmed "ollade". Det fram kommer dock inte om prästens ollningar var "äkta":

"En äkta ollning utföres så, att förhuden på penis dras så långt bakåt som möjligt (kallas också att cabba ner), varefter ollonet tryckes mot det objekt som skall ollas. Nästa moment går till så, att förhuden dras tillbaka upp över ollonet och vidare över objektet, så att en partiell eller fullständig övertäckning äger rum. Detta förutsätter naturligtvis att man inte är omskuren och att objektet som skall ollas inte är av för stort format. Lämpligt är att börja öva på mindre objekt, så som änden på dörrhandtag, pennor m.m."
Kollegan blev i varje fall inte imponerad utan anmälde tilltaget till Göteborgs domkapital. Domkapitalet nöjde sig dock med att kritisera prästen, vilket anmälaren tycker är lika med att blunda för incidenten.

Den kvinnliga kollegan, som vid denna tiden var prästkandidat, tror även att hennes dåliga praktikbetyg beror på ollningsincidenten.

Överåklagaren i Malmö anser att kvinnan bör anmäla sin kollega.
"Det bör prövas om det kan bedömas som sexuellt ofredande. Det är rätt svårt att uppfatta en sådan sak som ett skämt"
Tja, det vet jag inte om jag kan hålla med om. Ollning kan helt klart ha ett komiskt värde men i detta fall visade nog prästen något bristande omdöme. Det gäller att hålla sin penis undanstoppad tills rätt läge dyker upp.

Andra bloggar om: ,

måndag 24 september 2007

Skeptiska begrepp - Illusion of Control

På sista tiden har jag ägnat mest tid åt att kommentera nyheter av olika slag. Så nu tyckte jag att det var dags för lite teori igen.

Jag ska i detta inlägg beskriva ett intressant kognitivt bias, som många säkert känner igen i någon form. Men troligtvis är det få som tittat närmare på detta och då kan passa med en liten genomgång.

Illusion of Control (Illussion av kontroll).

Vad detta innebär är nog ganska lätt att gissa av begreppsnamnet. Men i korta drag handlar det om en tendens hos oss människor att uppleva kontroll över situationer där sådan inte existerar.

Det har gjorts en hel del experiment gällande detta och dessa visar ganska klart att fenomenet är påtagligt. Här finns en kort summering över sådana experiment -> Sådana experiment!

Hur uppträder då denna bias utanför laboratorierna? Vissa ritualer / aktiviteter vid t ex casinospel, lottodragningar eller soffsportande kan vara exempel på detta.

Vid erarmade banditer sätter t ex många i pengarna på speciella sett, drar på ett vissa sätt i spakarna och koncentrerar sig på vissa rituella fraser när spelet är igång. Men detta påverkar givetvis inte resultatet.

När vi tittar på våra favoritidrottare i tv håller vi tummarna, uttrycker verbala uppmaningar, osv. Men detta påverkar givetvis inte idrottarnas resultat.

Detta fenomen ligger troligtvis också till grund för många vidskepliga aktiviteter. T ex envisas vissa med att man inte får tala om hur fint vädret är för då börjar det säkert regna. För det är ju extremt troligt?

Jag misstänker också att Illusion of Control kan vara en av orsakerna bakom tro på vissa (påstått) paranormala eller övernaturliga fenomen. Det är t ex inte otänkbart att viss tro på telepati / tankekontroll eller telekinesi bygger på denna illussion.

En bedräglig aspekt med denna bias uppträder om man periodvis skulle lyckas uppnå en hög korrelation mellan ens egna kontrollförsök och utgången av det man riktar fokus på. Om jag t ex lyckas få en fyra eller högre på flera tärningskast i rad med en viss teknik uppstår en övertygelse om att jag nu funnit rätt teknik för högpoängskast.
Skulle jag sedan misslyckas ett par gånger är det givetvis för att jag var ofokuserad eller brast i rutinerna. Sedan funkar tekniken helt plötsligt igen ett par gånger, osv (pga slumpen). Om övertygelsen blir stark nog kommer man att lägga än större vikt på lyckade försök samtidigt som misslyckanden nedtonas. Man kommer även att minnas träffarna bättre än misslyckandena eftersom vårt minne fungerar på detta vis.

Detta kan ni ha i åtanke nästa gång ni förundras över er förmåga att styra de avgörande straffsparkar mellan Sverige och Estland genom att tänka "HÖGER, HÖGER, HÖGER!!!", "VÄNSTER! SKJUT VÄNSTER!".

Och jag lovar er - ovädret beror inte på er uttalade uppskattning av solen. Så mäktiga är ni inte. Hoppas jag.

Andra bloggar om: , ,

fredag 21 september 2007

Mirakel: Gråtande träd

Ett Akaciaträd i Rio Grande, Texas, har börjat producera mirakel-is. Detta påstås ha börjat i samband med att trädets ägare dog, vilket man tolkar som att trädet sörjer och gråter.

Hundratals människor har nu vallfärdat till detta träd. Vissa med förhoppning om personliga mirakel och helande.

Vad är då detta mirakel-is för något? Enligt skogsvaktaren Paul Johnsson handlar det troligtvis om insekter av arten spottstritar. Dessa producerar en slags "spott" eller "skum" som deras larver skyddas av.

Enligt artikeln, som jag hittade i Dallas News, finns det en lång tradition av uppenbarelser och övernaturliga inslag i detta geografiska område som bebos av många katoliker. Detta förklarar troligtvis uppståndelsen och de "säregna" tolkningarna av fenomenet.

Som utomstående tycker man nog att dessa människor kunde ha avvaktat lite längre med att ropa "mirakel!" och istället frågat sig vilka naturliga förklaringar som skulle kunna finnas. Men samtidigt är deras reaktion kanske den fullt naturliga i deras nuvarande religiösa och sociala sammanhang.

Den döda kvinnans dotter:

"We feel like that tree is now missing her," her daughter, Mary Lou Sanders, said. "Where it's coming from, I do not know. It is something I cannot explain."
Och kunskapsluckor vill man ju gärna fylla i med något - t ex Gud?

(Såg förresten en hel del sådant här "spott" när jag plockade blåbär med min son för ett tag sedan. Undrade lite vad det var och försökte undvika blåbär med sådant på. Men underligt nog dök aldrig tanken om gråtande blåbärsris upp som en förklaring.)

Andra bloggar om: ,

Kreationistisk soffsport

Det roliga är att "After Eden" av Dan Lietha är en pro-kreationistisk serie för organisationen Answers In Genesis. Detta faktum gör serien dubbelt underhållande.

(Via Scientia Natura)

Andra bloggar om: ,

onsdag 19 september 2007

Är jorden platt?

Min IQ reducerades minst 30 poäng bara av att titta på detta:

Speciellt kvinnan i mitten, Sherri Shepherd, är ett vandrande bevis på effekterna av bristande vetenskapsförståelse och kritiskt tänkande.

Hennes kommentarer är förbluffande korkade, men resterande diskussion är inte mycket bättre. Programmet, The View, har faktiskt vunnit flera Emmyn genom åren. Det skulle man inte kunna tro.

Andra bloggar om: , ,

Senator stämmer Gud

Ernie Chambers, senator i Nebraska, stämmer Gud för att demonstrera allas rätt att stämma andra.

Genom sin stämning ansöker Chambers om en myndighetsorder till Gud att upphöra med skadegörande aktiviteter och terroristhot.

Gud har hittills inte svarat på Chambers kommunikationsförsök.

"Plaintiff, despite reasonable efforts to effectuate personal service upon defendant 'Come out, come out, wherever you are,' has been unable to do so,'" Chambers said.
Chambers beskyller Gud:
"...of making and continuing to make terroristic threats of grave harm to innumerable persons, including constituents of Plaintiff who Plaintiff has the duty to represent."
Enligt stämningen ska Gud ha stått för:
"...fearsome floods, egregious earthquakes, horrendous hurricanes, terrifying tornadoes, pestilential plagues, ferocious famines, devastating droughts, genocidal wars, birth defects and the like."

"...calamitous catastrophes resulting in the wide-spread death, destruction and terrorization of millions upon millions of the Earth’s inhabitants including innocent babes, infants, children, the aged and infirm without mercy or distinction."
Utöver detta säger Chambers att Gud varken har visat någon medkänsla eller ånger.

Domstolen har ännu inte tagit ställning i ärendet.

Uppdatering 070924:

Nu har Gud tydligen svarat på Chambers stämningsansökan. Rättskontoristen John Friend har mottagit två svar varav en dök upp under underliga omständigheter enligt honom.
"This one miraculously appeared on the counter. It just all of a sudden was here—poof!" Friend said."
Vad hade Gud att säga då? Jo, bland annat att han inte kunde beskyllas för missöden som människor själva skapat. De har ju trots allt fått en "fri vilja" av just Gud. Om Gud svarade på beskyllningar gällande terroristhot, naturkatastrofer, onödigt lidande, osv framkommer inte.

Andra bloggar om:

Länktips September

Ofta stöter man på intressanta artiklar, videoklipp, blogginlägg, osv som man helt enkelt inte kan, orkar eller vill spinna vidare på till egna inlägg. Men på grund av länkarnas kvalitét vill man ändå "spread the word", så att säga.

Här är dagens länktips:

- På bloggen Mixing Memories finns en utmärkt sammanfattning av forskningen kring upprepning, bekantskap och processflöde gällande tillit till information. Artikeln förklarar varför bekanta individers upprepade utsagor känns mera tillförlitliga än andras.

- På Richard Dawkins dot Net finns en videoklipp från ett tv-reportage om kristna missionärers planer att omvända det irakiska folket. Reportaget verkar ha ett par år på nacken, men själva kärnan lär vara lika relevant idag. Reportaget visar ett skrämmande porträtt av människor vars religiösa övertygelser potentiellt kan leda till stor skada.

- Ta även en titt på några intervjuer som inte kom med i Dawkins "Root of all evil?". Även detta från ovanstående blog.

- PsyBlog presenterar resultat av studier som visar att utövan av tacksamhet kan öka vår känsla av lycka upp till 25%. Detta är intressant med tanke på att vår lyckonivå är väldigt stabil i ett längre perspektiv oavsett vad som händer oss. Detta i sig är en några kontraintuitiv upptäckt. Se även denna föreläsning av Dan Gilbert Mer om detta och om andra lyckomissuppfattningar.

- Neurophilosophy visar ett mycket intressant videoklipp med en så kallad Split Brain-patient. Individer som genomgått denna typ av ingrepp kan ge oss en hel del insikter om hur hjärnan och vårt medvetande fungerar.

- Senaste upplagan av Skeptics Circle (nr 69) presenterades denna gång av bloggen Unscrewing the inscrutable.

- Kort artikel på CBC.CA om hur en katolsk skola i Canada överväger att stoppa skolflickornas möjlighet att HPV-vaccinera sig. Detta pga att HPV är ett sexuellt överförbart virus och sex "givetvis" bara får ske inom äktenskapet. Otroligt korkat.

- The Daily Mail berättar i ett reportage att ca 3 miljoner brittiska hypokondriker "lider av" inbillad intolerans mot födoämnen. Detta visar hur lätt och snabbt omfattande vanföreställningar kan uppstå.

Andra bloggar om: , ,

Journalister och änglavakter

Jaha, då har vi ännu ett tröttsamt fall av vidskeplighetsspridande journalistik.

En man krockade med en älg och klarade sig relativt väl undan. Vad berodde då detta på? Jo, enligt Expressen han hade givetvis änglavakt! Egentligen är sånt här struntsaker, men jag blir irriterad i vilket fall. Upprepningar av vidskeplighet ger dem vidare liv.

Är det så att dessa skribenter bokstavligen menar att alla som överlever några traumatiskt har änglavakt? Eller är ordvalet endast bildligt? Eller är detta helt enkelt uttryck som säljer väl?

OBS! Bilden är ett montage!

I dagsläget resulterar en Googlesökning på nyhetssajt + ordet "änglavakt" i denna antal träffar:
  1. DN - 29600
  2. Aftonbladet - 4460
  3. SVD - 744
  4. Expressen 398
På Dagens Industri fick jag inga träffar. Ekonomer, börsmäklare och revisorer har kanske inte änglavakter? De stackarna får klara sig ur svåra knipor på egen hand.

Andra bloggar om:

tisdag 18 september 2007

Alver rådgivare till domare

Den före detta domaren Florentino V. Floro Jr i Manilla blev avskedad efter ett avslöjande om att han påstod sig ha tre alver som rådgivare.

Det stora problemet var givetvis att endast Floro kunde se dessa. I t ex Sverige skulle historien slutat här, men i Filippinerna är vidskepligheter vardagsmat och Floro planerar för fullt comeback. Han är givetvis uppbackad av Luis, Armand och Angel - hans trogna alver.

Domare Floro anser nämligen inte att han ska få diskrimineras på grund av sina övertygelser.

"Mr. Floro says he never consulted the invisible elves over judicial decisions and the fact that he puts faith in them should make no difference to his career. "It shouldn't matter what I believe in, whether it's Jesus, Muhammad, or Luis, Armand and Angel," he says in an interview."
Den högsta domstolen menar dock att problemet ligger i att Floro är psykotisk, en diagnos ställd av domstolens klinik.

Läs vidare på Wall Street Journal. Artikeln i sin helhet innehåller en hel rad andra underligheter gällande Floros övertygelser och beteende. Något som också framkommer är hur annorlunda vidskepliga samhällen uppfattar historier som denna .

(Nyheten hittades hos denialism blog.)

Andra bloggar om: ,

måndag 17 september 2007

Djurkommunikation med medium

Jönköpingsposten publicerade idag (070917) ett ovanligt nyktert reportage från ett djurkommunikationsmöte i stan.

Mediet Ellinor Martinsson hade lockat ett trettiotal deltagare till detta möte arrangerat av Sökarna i Jönköping. Sökarna är en andlig förening med dragning åt new age-hållet. I deras program ingår ämnen som mayakalendern, tarot, mediala demonstrationer, m.m.

Många av deltagarna hade tagit med sig bilder av sina djur och genom dessa skulle mediet läsa av dem.

Av artikeln att döma var mediets talanger inte speciellt imponerande trots att hon ägnat 20 år åt andliga kontakter. Och numera har hon detta som heltidssyssla.

Här är några citat:

"När Ellinor kommer till dem håller hon ena handen över bilder, frågar vad "han" heter och byter snabbt till, "jaha - hon", när svaret blir Tess."

"- Den här är gammal, säger Ellinor om en katt.
Nja, tre.
- Jag menar gammal i själen, replikerar Ellinor."

"Golden retrivern Bella känner Ellinor genast in som en som älskar promenader och tuggben. Bella visar sig i själva verket ha svårt för att gå ut och blir dålig i magen av ben, enligt matte."

"...Varför gnager hon på sina tassar då?
- Hon behöver klippa klorna.
- Men det har jag nyss gjort ...
- Jaha."
Insatsen verkar ha varit alltifrån övertygande. Men 30 deltagare som betalade 100 kr var ger ändå mediet en fin kvällslön på 3000 kr.

Hon kanske är duktigare på sina andra "specialitéer"? Hon sysslar nämligen med seanser, änglar, tidigare liv och borttappade saker också.

Kanske skulle mötesdeltagarna kunna ha större behållning av ett föredrag nu på tisdag (18/9) i Jönköping - "Varför tror folk på konstiga saker?" av Christer Sturmark.

Credits till reportern Nina Marjavaara för en saklig artikel. Alltför ofta förvandlas reportage av detta slaget till rena reklamen för diverse tvivelaktiga företeelse - dock inte denna gången. Men samtidigt ska man inte behöva förvänta sig något mindre av en nyhetstidning. Det är ju inte Hemmets Veckotidning vi talar om.

Andra bloggar om: , ,

onsdag 12 september 2007

43% av danskarna tror på änglar

43 av 100 danskar tror på änglar enligt en studie baserat på 964 utfrågade.

Min fråga är - Varför? Nästan hälften av de tillfrågade tror alltså på någonting det inte finns en gnutta bevis för? Detta är enligt mig mindre rationellt än en tro på jultomten, som i alla fall dyker upp en gång om året. Ingen kan klandra ett barn som tror på tomten. Men att vuxna människor tror på änglar?

Vidare: 67% av de änglatroende tror att änglar är närstående, döda människor. 48% av de troende tror att änglarna kan ingripa i våra liv.

Det är uppenbart att vi människor inte är rationella varelser - åtminstone inte fullt rationella. Detta är ingen nyhet direkt, men jag blir lika häpen varje gång jag ser siffor som dessa. Vissa människors sätt att tänka verkar helt främmande för mig.

Passande citat:

"It has been said that man is a rational animal. All my life I have been searching for evidence which could support this."
- Bertrand Russell
(Google: Sökningen "site:www.aftonbladet.se änglavakt" ger 3700 träffar. Tydligen en rubrikssättning som säljer bra.)

Andra bloggar om: ,

Jan Stenmark - Pareidolia

Jag satt och tittade lite på Jan Stenmarks härligt bisarra alster och hittade denna:


Kändes som ett passande komplement till alla nyheter om kända figurers uppträdande i rostfläckar, staket, pannkakor, osv.

På köpet får ni här en fuktfläcks-Lenin:

Visst skulle denna också kunna tolkas som ett monster om man så vill?

Och här är några aktuella pareidolia-auktioner på ebay:

Skynda fynda!

Andra bloggar om: ,

Astrologi / Norgeskämt?

- Varför föredrar norska chefer Hemmets Veckotidning före Aftonbladet?
- För att Hemmets Veckotidning har bättre astrologisidor.

Roligt? Nja. Snarare skumt.

Privatekonomisajten E24.se har en artikel om hur allt fler norska företag anlitar astrologer som vägledare vid strategi- och personalbeslut.

Citat från artikeln:

"Jag går till astrologen en gång om året för att ta reda på om vi är på rätt väg . Då ser vi trenderna inför det kommande året och jag får vägledning. Inför 2007 fick jag till exempel rådet att fokusera mer på ekonomin och den formella delen av företaget, och det har jag gjort. När man fokuserar på pengarna så strömmar de in, säger en kvinnlig företagsledare som har konsulterat företagsastrologen i flera år."
Att man som företagare bör fokusera på ekonomi är väl knappt värt att nämna. Menar denna företagaren att hon inte hade fokuserat på ekonomin ifall astrologen inte hade nämnt det? Hade hon kanske t o m struntat i ekonomin ifall astrologen gett detta råd? Skulle hon ha sålt företaget och satsat pengarna i försäljning av eteriska oljor om hon fick det rådet? Knappast. Hoppas jag. Här slänger hon istället pengar på någon som bekräftar saker hon redan tar för givet.

Att sedan vissa företag använder sig av astrologer vid rekrytering och personalfrågor är kanske än mer upprörande. Detta drabbar ju oskyldiga människor som råkar vara födda vid fel tid av året. Hur roligt vore det att höra att man, trots god kompetens, inte riktig håller måttet astrologiska sett?

Hypotetisk konsultation(?):
"- Pelle P skriver här i ansökan att han är en kreativ person och detta bekräftades även av hans förra arbetsgivare. Vad säger horoskopet?"

- Han talar osanning. Detta kan helt enkelt inte stämma. Han är trots allt en vattuman och född då solen var i oxen i nionde huset, i 150 graders aspekt till månen och saturnus. Solen var dessutom i konjunktion med chiron..."
Hade jag varit miljardär så skulle jag ha skickat ett gratis exemplar av Richard Dawkins "Enemies of Reason" till varje företagare i Norge.

Andra bloggar om: , ,

måndag 10 september 2007

Scientologi inför rätta i Belgien

Åklagare i Belgien har efter en 10-årig undersökning rekommenderat att Scientologikyrkan ska ställas inför rätta för bedrägeri och utpressning. Åklagaren anser att kyrkan bör betecknas som en kriminell organisation.

Egentligen undrar jag varför åtal av detta slaget har dröjt så länge. Scientologikyrkan är en påfallabde dunkel organisation som har förknippats med brottslighet av diverse slag. Utöver detta agerar kyrkan och dess representater mycket suspekt i många situationer. Hot, lögner, psykologisk terror, förföljelse, ekonomiska sabotage, polisanmälningar, osv är inte ovanliga. I deras regler och indoktrinering ingår till och med genomtänkta strategier och utbildningar för hur motståndare ska bemötas.

Enligt en scientologernas "Fair Game-regel" gäller inte de vanliga etiska reglerna för bemötande av motståndare:

"A Suppressive Person or Group becomes fair game. By FAIR GAME is meant, may not be further protected by the codes and disciplines or the rights of a Scientologist.
...
The homes, property, places and abodes of persons who have been active in attempting to: suppress Scientology or Scientologists are all beyond any protection of Scientology Ethics, unless absolved by later Ethics or an amnesty ... this Policy Letter extends to suppressive non-Scientology wives and husbands and parents, or other family members or hostile groups or even close friends.
...
ENEMY — SP Order. Fair game. May be deprived of property or injured by any means by any Scientologist without any discipline of the Scientologist. May be tricked, sued or lied to or destroyed."
Minst sagt skrämmande. Men scientologerna är duktiga hemlighetsmakare så denna sida av organisationen är inte speciellt välkänd för allmänheten.

BBC ONE gjorde nyligen en mycket intressant dokumentär om Scientologi innehållande många av deras stjärnor. Det blir relativt snabbt uppenbart att det inte är en traditionella religion som reportern John Sweeney tog sig an.

Här är del 1. Följande delar finns länkande på Youtube.

Om ni vill se mera videon rekommenderar jag Xenu TV.

Andra bloggar om: ,

fredag 7 september 2007

Exorcismnyheter

Här kommer en liten uppdatering på vad som har hänt på exorcismfronten den senaste tiden.

Den 7 augusti rapporterades att en mormor dödats i ett exorcismförsök. Exorcismen utövades av hennes adoptivdotter och en vän till familjen. Mormodern, som hade kvävts med en plastpåse och skarf, dog senare på sjukhuset. Påsen hade använts för att fånga djävulen.

Helt rationellt agerande, eller hur? Alla vet att exorcism botar det mesta och att djävulen inte kan rymma ur plastpåsar.


Hittade även en nylig intervju med en exorcist. Exorcisten Jose Antonio Fortea, skolad vid Vatikanen, är en riktig veteran. Han har hållit på med exorcism i tjugo år och även skrivit böcker i ämnet.

Från intervjun:

"MB: Father Fortea, with your long experience with exorcisms, can you give us a few specific details about some of those you have observed?

FORTEA: That is like asking a sailor who has made many voyages over the ocean to say something about what he has observed. There are so many things… But I can say that the power of the demon is much less spectacular that what people may think. Screams, writhing on the ground, insults, vomiting, physical assaults upon the priest, spewing thick sputum – these are what the exorcist sees habitually. More spectacular things are rare. Even so, I have heard screams impossible for a human being, surprising convulsions in the air, and knowledge of hidden things of which I alone and no one else knew.

MB: With reference to pornography, what danger do pornography addicts incur? And fans of black magic or the occult arts?

FORTEA: Pornography debilitates the spiritual strength of the soul but does not provoke possession. Black magic does provoke possession because it involves invoking the devil. The occult arts are quite varied; in my books, I analyze each one as to their harmfulness. For example, divination is a sin but does not provoke possession. However, voodoo is indeed a cause of possession for those who practice it.

MB: Is there evidence or observable signs of the possessed in terms of their behaviour or morale? Or do they appear to be “normal”?

FORTEA: What is specific to possession is that the person enters into a trance and it is another spirit that moves that body.

MB: What importance to you attach to the August 2007 meeting in Poland of exorcists? Is there a greater interest in the practice of exorcism on the part of the clergy or is there a greater number of possessed?

FORTEA: The ministry of exorcism has spread widely over the last twenty years because the practice of magic has grown in the United States and Europe. This is true even though magic may bear attractive names such as “New Age”.
Porr ökar alltså inte riskerna för demonisk besatthet, vilket säkert många av är lättade över. Men svartmagi är bäst att lägga på hyllan. Se även upp för New Age! Vem vet vilka onda väsen de där kristallerna, meditationerna och tarotkorten kan locka fram...

Andra bloggar om: ,

torsdag 6 september 2007

Vederläggning av myter kan förstärka dem

Washington Post har en mycket intressant artikel om psykologin kring myters kvarlevnad och bemötandemotstånd.

Studier inom psykologi har 1945 studerat det märkliga faktum att upprepning av falska påståenden kan leda till en ökad tro på dem snarare än motsatsen. Vår minneshantering har nämligen vissa tumregler som oftast ger goda resultat men ibland kan skapa felaktiga uppfattningar. En tumregel går ut på att minneskopplingar som är starka (dvs har högre tillgänglighet) uppfattas som mera bekanta och trovärdiga. Detta kan t ex leda till övertygelsen om att en välbekant myt är trovärdig.

Ett problem med minneshanteringen är att motbevisning av myter också förstärker kopplingarna till dem. De blir alltså mera bekanta. Samtidigt har minnet dålig koll på varifrån specifika uppgifter har kommit över tidens gång, vilket innebär att det ibland kan bli minneskopplingens styrka som bestämmer vår tro på myten, snarare än informationsförmedlarens trovärdighet eller åsikt om myten. Trovärdiga och icke trovärdiga källor, källor som bestrider myten och källor som tror på myten, förstärker alltså alla mytens tillgänglighet i vårt långtidsminne.

Även om vi intuitivt är övertygade om att dålig information bäst bemöts med god information så visar studierna att detta inte är en självklarhet.

De tumregler som jag nämnde gäller för alla eftersom våra hjärnor har samma konstruktion. Samtidigt är inte hoppet inte helt ute gällande späckande av myter. Alla påverkas nämligen inte riktigt lika mycket av hjärnans "fällor". De som har störst risk, i långa loppet, för att förstärka felaktiga uppfattning är de som vill/behöver tro på dessa och de som endast är måttligt intresserade och inte orkar gräva djupare själva.

Även om studier av detta slag är något nedslående är de samtidigt viktiga pusselbitar för oss skeptiker. Genom att känna till människors psykologiska och kognitiva tendenser ökar vår vaksamhet och förhoppningsvis även vår ödmjukhet. Och tendenserna gäller inte bara för våra medmänniskor utan även för oss själva. Alla insikter med potential att öka vår förmåga att upptäcka och avvärja självbedrägeritendenser är nyttiga.

Kanske kan vidare studier i detta och liknande ämnen även ge ökad förståelse för vidskepligheters, religioners och myters förmåga att utvecklas och fortleva? För visst är det så att vi (i alla fall de flesta av oss) uppfattar bekanta myter, vidskepelser och religioner som något mera legitima än andra? Få av oss tar t ex scientologi eller raelianismen på allvar, medan kristendomen med dess starka kulturella rötter ses med andra ögon. Det som ofta talas om, oavsett varför eller hur, blir mera bekant och trovärdigt för oss i det långa loppet. Detta är givetvis rent generellt menat - det kan alltid finnas undantag.

Läs hela artikeln här: Persistence of Myths Could Alter Public Policy Approach

Andra bloggar om: , ,

Getter offrade för ökad flygsäkerhet

Ämbetsmän för Nepals statliga (Nepal Airlines) flygbolag har offrat två getter till Akash Bhairab, den hinduiska himlaguden.

Denna åtgärd var en efterföljd av tekniska problem med en av deras två flygplan.

Här har vi ett flygbolag vi kan känna trygghet att resa med. Vad kan gå fel när man har lyckats muta Akash Bhairab med ett par ordentliga hovdjur? Detta förutsätter dock att Akash nöjer sig med två getter och inte förolämpas av flygbolagets snålhet.

Andra bloggar om: ,

Jesus i ett staket

Återigen har en religiös figur, denna gång Jesus, dykt upp på ett högst osannolikt ställe.

Istället för att ödsla sin kraft på att bota sjuka eller stoppa naturkatastrofer har Jesus valt att projicera en otydlig bild av sig själv på ett staket. Märkligt att dessa bilder alltid är så vaga och tvetydiga. Är det så att dessa gudomliga varelser saknar estetisk talang eller skulle det kunna vara så att folk skapar inbillat meningsfulla bilder från slumpmässiga mönster (pareiodolia)? Jag sätter mina pengar på att Jesus är lite skakig på handen. Han missade t ex att måla en näsa och örat sitter i princip vid tinningen.

Via LiveLeak.com:


Jag vet vad ni tänker, men nej - det är inte ett skämt.

Emily mediterade alltså i sin systers trädgård när hon fick ögonen på något märkligt - Jesus! Och han fullständigt lyste! Och det måste ju vara Jesus, för hennes syster Anna tittade också på mönstret och bekräftade Emilys tolkning.

En kvinna sa: "It brought tears to my eyes."
En man tyckte: "To me it's amazing. It's a perfect image."

Japps, det är allså en identisk bild, på en man som sägs ha levt för 2000 år sedan och vars utseende för oss är totalt okänd.

Varför tror då Emily att bilden ha dykt upp? Jo, som ett tecken på fred inom hennes familj, som under en lång tid ha varit splittrat. Men nu börjar familjen åter bli sams.

Det är helt enkelt ett mirakel.

Andra bloggar om: , ,

Kristendom

Visst blir det bisarrt när det uttrycks såhär?

Andra bloggar om:

onsdag 5 september 2007

Tips: (Skeptisk) Poddradio

Här kommer några tips på bra poddsändningar som jag lyssnat på den senaste tiden.

Point of Inquiry (Poddradio från organisationen Center for Inquiry)

  • Peter H Gilmore - Science and Satanism. I detta avsnitt intervjuas ledare av den satanistiska kyrkan i USA angående deras övertygelser och hur de ser på vetenskap, religioner och sekularism. Intervjun var intressant för mig med dålig koll på denna infamösa religion. Även om jag inte delade alla av Gilmores värderingar verkade han vara en långt mer angenäm karaktär än de flesta säkert tror.
  • Carol Tavris - Mistakes Were Made. I detta avsnitt intervjuas C Travis, en socialpsykolog, om s k Kognitiv Dissonans dvs konflikter mellan olika kognitiva element. T ex uppstår kognitiv dissonans när någon av ens övertygelser är inkompatibla med nya fakta eller argument. För att släcka denna dissonans tar vi ofta till självbedrägeri, förnekelse eller andra försvarshandlingar. Mycket intressant ämne!
The Way of Reason (Samling av poddprogram med Infidel Guys klassiska program som ursprung)
  • The End of Biblical Studies - Hector Avalos. Avalos är professor i religiösa studier på Iowa State University. I denna intervju talar han om de problem som finns inom fältet bibliska studier. Bl a annat förklarar han en dubbelmoral hos många forskare som privat anser att Bibelns nutida relevans är minimal, men publikt uttrycker motsatsen.
  • The Bible Geek - Episode 7. Dr Robert Price, även kallad "The Bible Geek" tar i detta avsnitt upp frågan om utombibliska bevis för Jesus existens, numerologi i bibeln, med mera. Varje avsnitt av The Bible Geek är mycket underhållande och bildande!
Skeptiko (Poddradio skapad av Alex Tsakiris, en kille med lutning åt tro på det paranormala. Har dock även skeptiker som gäster.)
Skepticality (Pionjärer inom skeptisk poddradio)
The Skeptics Guide To The Universe (Favoriten bland alla poddprogram)
  • Podcast #110 8/28/2007. Denna vecka överskuggas de skeptiska programelementen av det faktum att en av programpanelisterna dog veckan innan. Ungefär halva programmet är dock i det vanliga formatet. Lyssna gärna till de äldre programmet också. Högst rekommenderat!
Philosopher's Zone (Australiensiskt radioprogram med filosofi i fokus)

Andra bloggar om: , ,

måndag 3 september 2007

Världen Idag om övertro på evolutionsläran

Världen Idag - en kristen värdekonservativ dagstidning - har publicerat en horribel artikel om övertro på evolutionsläran. Och efter en genomläsning av argumenten kan jag delvis förstå skribentens åsikter - även om dessa högst troligt bygger på felaktiga uppfattningar.

Den anonyma skribenten:

"Ett upprepat angrepp på friskolor med konfessionell inriktning är att de inte undervisar att evolutionsteorin är ett ovedersägligt faktum och att andra förklaringsmodeller till skapelsens ursprung är sagor. Fundamentalistiska ateister som vurmar för allt som kan tänkas slå undan benen för religiösa inslag i samhället tycks själva hysa blind tilltro till evolutionsteorin."
Ingen skola bör lära ut att någon vetenskaplig teori är ett ovedersägligt faktum. Det vore att ge en missvisande bild av vetenskapen som metod och process. Men jag tvivlar starkt på att sådan dogmatism är vanligt förekommande i våra skolors biologiundervisning. Dock är jag övertygad om att undervisningen kan vara något förenklande och ytlig, men så är det tyvärr med de flesta ämnen på grundnivå.

Att andra skapelsemodeller är sagor stämmer nog till stor del. Några seriösa konkurrenter till evolutionsteorin finns i dagens läge inte och de alternativ som presenteras kommer nästan uteslutande från fundamentalistiskt håll i form av myter. Men det är kanske Intelligent Design som skribenten mellan raderna vill lyfta fram som konkurrerande teori? I så fall kan jag bara säga detta - I.D. är ingen vetenskaplig hypotes och hör därmed inte hemma i biologiundervisningen. Svårare än så är det inte.

Om fundamentalistiska ateister blint tror på evolutionsteorin eller inte är egentligen oväsentligt. För dessa ateisters del är det bara att beklaga. Fundamentalism är aldrig fruktbart. Men evolutionsteorin trovärdighet grundas inte i anhängarnas fanatism utan i dess hållbarhet inom den vetenskapliga metodikens ramverk.

Vidare:
"Evolutionsteorin bygger som bekant på hypoteser om en stor mängd olika sammanträffanden och mutationer. Den så kallade lagen om naturligt urval och den starkes överlevnad ska ha lett till skapelsen som vi ser den i dag."
Det naturliga urvalet och "den starkes överlevnad" är ett och samma. Men "den starkes överlevnad" är egentligen en dålig liknelse gällande det naturliga urvalet. I stället bör man tala om den "bäst anpassades överlevnad". Fördelarna behöver alltså inte handla om styrka. Det kan likväl handla om reproduktionsförmåga, snabbhet, energiförbrukning, intelligens, empati, smittbeständighet, kommunikationsförmåga, osv.

Sedan var jag ovetande om att det naturliga urvalet hade "uppgraderats" till en vetenskaplig lag.
"Alltihop sägs vara ”vetenskapligt bevisat” lika säkert som 1 + 2 = 3. Ungefär så undervisas det på de flesta svenska kommunala skolorna."
Jag hoppas och tror inte att skolorna lär ut sånt här. Det får skribenten gärna visa lite belägg för. För här blandas matematik och vetenskap till en grumlig soppa. Det är inom matematiken man talar om bevis och säkerhet av denna grad. Vetenskapen bevisar ingenting, då det är en tentativ process som snarare talar om olika grader av sannolikhet.

Men visst finns det en risk att viss skolundervisning kan resultera i uppfattningar av liknande slag i och med att undervisningen ofta fokuserar på teorier och resultat snarare än den bakomliggande metodiken. Samtidigt tror jag inte att det är lika illa som skribenten vill få det till med sina "halmgubbar".

Vår anonyma tyckare menar att:
"Vetenskapen är begränsad till empiriska fakta och kan till exempel inte uttala sig om övernaturliga ting."
I många fall är det så, men inte alltid. Så fort falsifierbara argument för det "övernaturliga" presenteras blir de testbara. Om någon påstår att bön kan påverka hjärtpatienters tillfrisknad är det lätt att testa påståendet. Om någon hävdar att Gud svarar på bön så kan detta testas - förutsatt att svaret inte är "Nej" eller "Upptaget". Om någon hävdar att helbrägdagörare kan bota cancer så kan detta testas. Osv.
"Det går inte att bevisa om Gud finns eller inte med hjälp av vetenskap även om man med hjälp av det som arbetsmetod kan lägga fram hypoteser för den ena eller andra uppfattningen."
Återigen - det handlar om hur påståendena om denne Gud är utformade. Om man påstår att Guds egenskaper eller handlingar har en (helst specifik) påverkan på den naturliga världen så är dessa genast testbara påståenden. Dessutom kan Gudars egenskaper studeras ur ett logiskt perspektiv för att bedöma egenskapernas interna hållbarhet/motsägelsefrihet.

Vidare:
"Vill man med säkerhet slå fast en teori ska den kunna upprepas under kontrollerade former. De förutsättningar som gäller för vetenskapen gör att man inte kan otvetydigt fastlägga avlägsna historiska händelser."
Vetenskapen kan som sagt inte fastställa någonting helt otvetydigt. Det börjar nu verka som att skribenten inte förstår sig på den vetenskapliga metodiken eller medvetet kommer med missvisande argument.
"Sådant som utspelat sig för miljoner år sedan kan vi skapa teorier om men det går inte med säkerhet fastslå vad som hänt. Där är vi hänvisade till antaganden och gissningar - eller tro, om man så vill."
Man kan skapa mycket goda teorier om sådant som inträffade för länge sedan. Man behöver verkligen inte nöja sig med "tro". Om man utifrån kända fakta ställer upp en falsifierbar hypotes med potential att förutsäga framtida händelser eller upptäckter så har man kommit en mycket bra bit på vägen. Detta är en god analogi till att testa något under kontrollerade former.
"Evolutionsteorin bör följaktligen betraktas som en möjlig teori till skapelsen ursprung och borde så läras ut i skolorna. Vidare bör varje skola opartiskt lägga fram andra förklaringsmodeller som internationellt respekterade och kompetenta icke-evolutionister och troende vetenskapsmän försvarar."
Evolutionsteorin är som sagt den enda trovärdiga teorin i dagens läge. Skolan kan endast anses vara opartisk ifall den lär ut sådant som det vetenskapliga etablissemanget i dagens läge står bakom. Det är vetenskapliga koncensus som ska läras ut, inte avvikande minoritetsuppfattningar med bristande stöd.
"Det ska vara upp till eleven att själv bestämma vad den vill tro på och läraren ska inte predika sin uppfattning i klassrummet."
Självklart måste eleverna själva få bedöma trovärdigheten i allt som presenteras för dem. Men detta innebär inte att man ska förvirra dem med idéer som inte hör hemma i deras undervisning. Värdefull lektionstid ska inte läggas på pseudovetenskap. Men ta gärna upp verkliga debatter inom den vetenskapliga världen.

Skribenten:
"Undervisa om evolutionsteorin på skolorna men problematisera det och framlägg andra tänkbara teorier till vårt ursprung. Visa respekt för andra som tror på andra teorier. Och tillskriv inte evolutionsteorin mer än vad det är; en teori. Punkt slut."
Ja och nej. Problematisera det gärna! Visa på styrkor och brister och förklara varför alla frågor inte är besvarade. Men presentera inte "konkurrerande" teorier om de inte håller måttet.

Visa även respekt för andra. Men visa inte nödvändigtvis respekt för deras idéer. Vissa idéer är bättre än andra. Och riktigt usla idéer kan självfallet inte förtjäna respekt. Inte min i alla fall.

Och kära skribent - ta dig några timmar (eller dagar för den delen) och läs på lite grann om vetenskaplig metodik. Argumentet att evolutionen "bara" är en teori är nämligen ett av de tydligaste tecken man kan finna för att någon gränsar till vetenskaplig analfabetism. Att evolutionen är en teori är en "komplimang" - ett erkännande - inte tvärtom. Det innebär att evolutionen inte längre ses som "endast" en hypotes utan en så god och vältestad hypotes att den därmed blivit befordrad till teori. Newtons gravitationsteori är också "endast" en teori. Einsteins relativitetsteori är "endast" en teori. Och Darwins evolutionsteori är "endast" en teori.

Punkt slut! Kanske...

Länktips:
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rlden_idag
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_selection
http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/RelSci/Open.htm
http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Super.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4671318
http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA201.html

Andra bloggar om: , , ,