fredag 31 augusti 2007

Fjärrskådare har låg IQ?

I det brittiska programmet "Test the nation" undersöks olika gruppers genomsnittliga IQ.

I programmet medverkar ett antal "intressanta" grupper som gör testet i studion och sedan presenteras även resultaten av större studier som gjorts innan programmet.

I årets upplaga överraskade kategorin "Clairvoyants" (Fjärrskådare) med ett genomsnittsresultat på 78 i IQ medan t ex dokusåpeskådisar landade på 96.

För en skeptiker är sådana här resultat givetvis roliga. "Haha! Där ser ni, de är på gränsen till intellektuellt handikappade!". Men för att vara rättvis är studiogrupperna ganska små, vilket innebär att deras resultat inte kan ses som en god representation av grupperna i stort. Dock kan man ändå konstatera att studiodeltagarna av en eller annan anledning inte fick till det.

Resultaten av testen som gjorts innan programmet är dock mera tillförlitliga eftersom ett större urval deltog för varje grupp.

Här är exempel av resultaten:

Studiogrupper

Reality Show Contestants 96

Clairvoyants

78

Surgeons

101

Surname of Wallace 93
Surname of Robinson 98
Removal Men 88

Skostorlek (Brittiska mått)

1-2

82

3-4

89

5-6

91

7-8

93

9-10

94

11+

94


Kön

Male

94

Female

91


Stjärntecken

Capricorn

92

Aquarius

93

Pisces

93

Aries

92

Taurus

92

Gemini

94

Cancer

92

Leo

92

Virgo

92

Libra

93

Scorpio

92

Sagittarius

93


Man kan kanske undra vad astrologer har att säga om tabellen "Stjärntecken"? Borde det inte skilja mera om stjärntecken ska representera olika personligheter?

Andra bloggar om: , ,

tisdag 28 augusti 2007

Angående Göran Rosenbergs kolumn om ateism

DN har idag publicerat en kolumn av Göran Rosenberg, känd författare och journalism, om ateismen som religion.

Även om kolumnen innehåller ett fåtal intressanta betraktelser slås jag av Rosenbergs, till synes, oinformerade och felaktiga argument.

Här följer ett antal citeringar och kommentarer.

Rosenberg:

"På senare tid har en nygammal religion fått ett uppsving. Den kallas ateism och förkunnar att Gud inte finns och att all religion är vidskepelse och vanföreställning."
Till att börja med förkunnar ateister inte nödvändigtvis att Gud inte finns eller att all religion är vidskepelse eller vanföreställning. I stället menar ateisten endast att denne saknar religiös övertygelse och att religioner därmed tycks vara vidskepelse eller vanföreställningar. Ateismen är alltså inte en övertygelse, utan snarare en brist på övertygelse. Ateismen är lika lite en religion som veganism är en form av köttkonsumption.

Att ateismen vore en religion, som Rosenberg antyder, kräver därför en radikal omdefinition av begreppet religion.

Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras religioner såhär:
"sammanfattningen av dels en människas l. ett samfunds o. d. trosföreställningar med avs. på en högre gudomlig makt l. gud l. gudar, dels allt som har samband med människans praktiska förhållande till l. dyrkan av en sådan makt l. gud osv."
Men Rosenberg har en egen definition:
"Så vad menas med religion? I sista hand, tror jag, varje slags trosföreställning om hur verkligheten är beskaffad, om vad det innebär att vara människa, om livets mål och mening."
Med denna definition som utgångspunkt menar Rosenberg att även nazismen och kommunismen är religioner. Varför har vi ens begreppet "religion" ifall definitionen ska vara såhär bred och vag? Varför ens skilja på religion, filosofi eller ideologi? Vem mer än han använder egentligen begreppen såhär? När talade man senast om islam som en ideologi och socialismen som en religion?

Ett ytterligare problem är att individerna inom gruppen ateister endast har en sak gemensamt - avsaknad av gudstro. All vidare definition av ateismen är dömd att bli missvisande gällande stora delar av gruppen. Det finns nämligen ateister som är kommunister, nazister, kapitalister, anarkister, socialister, satanister, osv. Bland ateister finns det postmodernister, objektivister, filosofiska skeptiker, empirister, rationalister, konstruktivister, osv. Ateister kan vara materialister, panteister, dualister, platonister, osv. En del ateister hatar religion, vissa är likgiltiga och andra älskar religioner. Osv. Osv.

Därmed är det också en omöjlighet att ateismen skulle vara en religion ens ifall ateismen generellt sett föll inom ramarna för en religionsdefinition.

Vidare skriver Rosenberg:
"Varken Dawkins eller Hitchens gör någonsomhelst skillnad på religiösa fanatiker och religiösa sökare."
Detta är antingen en lögn eller ett tydligt tecken på Rosenbergs okunskap. Dawkins och Hitchens kan utan vidare problem skilja på olika grader av religiositet. Det de dock påpekar är att liberal såväl som fanatisk religiositet vilar på samma grund - d v s övertygelsen att tro (faith) trots bristande bevis är något värdefullt, en gåva eller en dygd. Med detta gemensamt ger den liberala tron ofta legitimitet åt fanatikerna.

Rosenberg:
"De som propagerar för ateism anser sig naturligtvis inte alls propagera för en religion utan för raka motsatsen. De anser att religionen bygger på irrationell tro medan förnekandet av religionen bygger på rationellt vetande. Ateister tror sig veta att de frågor som religionen försöker svara på (om tillvarons ursprung, mål och mening), redan är besvarade eller kommer att besvaras av förnuft och vetenskap."
Vissa ateister tror sig kanske ha en del av dessa svar medan andra inte har det. Vissa tror att vetenskap och förnuft kan ge oss alla svar medan andra inte är övertygade. Eftersom ateister är en grupp med så stor variation gällande övertygelser (och avsaknad av dessa) kan man inte dra till med så generella påståenden som Rosenberg gör.

Rosenberg:
"Enligt Dawkins kan allting i tillvaron förklaras av fysikens lagar. Fysikens lagar förklarar nämligen kemins lagar, som förklarar dna, som förklarar evolutionen, som förklarar människan. Enligt både Dawkins och Hitchens skulle världen dessutom sett bättre ut om inte religionen hade funnits.

Jag antar att de flesta ateister delar deras uppfattningar.

Jag fruktar att de flesta ateister inte är medvetna om att dessa uppfattningar bygger på tro och inte på vetande."
För det första finns det många ateister som inte är övertygade om att världen vore bättre utan religioner. Jag tror inte ens att Dawkins och Hitchens är så tvärsäkra som Rosenberg vill mena. Det är en öppen fråga som vi inte har några svar på. Dock kan jag ibland tycka att Dawkins i sin retorik låter allt för aggressiv och tvärsäker. Jag tror inte att detta alltid är det bästa sättet att framföra av sina argument. Där håller Rosenberg troligtvis med mig.

För det andra gör Rosenberg en begreppsglidning (ekvivokation) när han jämställer (vissa) ateisters tro på vetenskapen med religiös tro. En typ av tro är inte nödvändigtvis lika med en annan. I engelskan är denna distinktion tydligare i och med begreppen "faith" och "belief".
Det är uppenbart att en "tro" på vetenskapens potential knappast kan ses som en grundlös övertygelse. Den vetenskapliga metoden har visat sig vara ett oöverträffat verktyg i vår strävan att komma underfund med hur världen fungerar. Det är alltså inte orimligt att tro att vetenskapen kommer att leda till en ännu bättre förståelse i framtiden - det är snarare en välgrundad slutsats utifrån vår erfarenhet.
Om vetenskapen till slut kommer att svara på varenda fråga som finns att ställa vet vi givetvis inte än. Och det lär varken Dawkins eller Hitchens säga emot.

Rosenberg:
"Eftersom evolutionen förutsätter dna kan evolutionen inte förklara dna."
Nej, evolutionen förutsätter inte dna. Evolutionen förutsätter en struktur med förmåga att kopiera sig själv och med mutationer som grund utvecklas genom naturligt urval. Den första strukturen med dessa egenskaper lär inte ha varit något så komplicerat som en dna-molekyl.

Rosenberg:
"Samma sak med hans (och många ateisters) påstående att alla religioner är av ondo och att världen hade varit bättre utan dem. Om detta vet vi naturligtvis ingenting eftersom människan aldrig har levt utan religion. Det finns helt enkelt ingenting att jämföra med.

Vad vi möjligen kan jämföra med är de samhällen som det senaste århundradet har styrts utifrån uttalat ateistiska eller anti-religiösa världsåskådningar, exempelvis kommunismen och nazismen. Kommunismen ville ersätta religionen med en "vetenskaplig" historieuppfattning, nazismen med en "vetenskaplig" rasbiologi. Båda lärorna gav upphov till de två mest destruktiva samhällssystem som mänskligheten hittills skådat. Skiljelinjen mellan gott och ont gick i alla händelser inte mellan religion och ateism."
Varken Dawkins eller Hitchen lär tro att varje form av ideologi eller världbild med ateistiska inslag är av godo. Snarare menar de båda att fundamentalism är av ondo, vilken form den än tar. Skiljelinjen mellan gott och ont går givetvis inte mellan religion och ateism. Med tanke på alla olika former som religion och ateism kan ta borde detta inte ens behöva nämnas. Rosenberg attackerar återigen argument som Dawkins och Hitchens inte ens står för. Detta argumentationsfelet kallas för övrigt för Halmgubbar (Straw Men).

Rosenberg:
"Ingen människa lever i verkligheten "som den är", utan i sina mer eller mindre välgrundade föreställningar om den."
Ja, precis. Men varför väljer han inte att ta hänsyn till detta konstaterande i sin argumentation? Istället för att skilja på mer eller mindre välgrundade föreställningar (grundlös tro vs vetenskapliga teorier) väljer han att likställa "tro" med "tro" rakt igenom sin kolumn. Beror detta på rent slarv, medveten retorisk framställning eller annat?

Rosenberg avslutar:
"Med ateismen som sekulär religion har jag inga problem. Med ateismen som "förnuft" och "vetenskap" har jag samma problem som med alla andra religioner som i namn av sina särskilda gudar tror sig veta hur allting hänger ihop och hur allting bör vara organiserat och som i sina fundamentalistiska avarter har visat sig kunna inrätta de mest gudlösa helveten på jorden."
Återigen - ateismen är ingen religion. Ateismen är inte en färdigpaketerad världsåtskådning. Därmed kan man inte göra sådana generaliseringar som Rosenberg gör.

Som sammanfattning kan jag inte konstatera annat än att kolumnen har stora brister. Jag är förvånad över Rosenbergs bristande insikter och hans nyansfria framställning. Skrev han kolumnen i all hast utifrån någon vag uppfattning han inte orkat tänka djupare på? Eller är detta övertygelser som han burit på länge och tror vara genuint insiktsfulla?

Jag hoppas på det tidigare och att han i god journalistisk anda inser sina misstag och agerar därefter. Men samtidigt är han bara människa så som alla andra. Det tar emot att erkänna sina misstag - speciellt om dessa görs i en publik arena.

Andra bloggar om:

måndag 27 augusti 2007

Revigör backar i sin marknadsföring

Företaget bakom kosttillskottet Revigör har nu dragit tillbaka en del av sina påståenden gällande produkten. Detta efter ett flertal läkare anmält företaget till Konsumentverket (och vidare till Läkemedelsverket) för falsk marknadsföring.

Tidigare fanns detta påstående på Revigörs hemsida:

"ReVigör är testat med goda resultat i en dubbelblind placebokontrollerad studie genomförd av läkare från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet."

Nu är detta borttaget efter påtryckningar från Karolinska Institutionen som inte vill sammankopplas med produkten.
Dagens Medicin: "Vi har inget med denna studie att göra över huvud taget. De läkare som nämns i studien har inte eller har haft några som helst kopplingar till KI, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus för forskning vid Karolinska institutet."
Dagens Media: "Vi håller just nu på att undersöka huruvida forskarna tillhörde Karoliska Institutet när de genomförde studien, säger Claes Julin."
Det borde ni kanske ha kollat upp innan Claes?

Även om påståendena av Revigörs effekter nu har dämpats återstår en hel del skumt kring marknadsföringen. Finns det stöd för att Revigör ens fungerar mot dagen-efter-symptom och i så fall varför? Varför göms den påstådda studien? Varför gjorde man tidigare påståenden som man tydligen inte kunde försvaras vid kritik?

Mina tidigare inlägg om Revigör:
http://orsakverkan.blogspot.com/2007/07/revigr-lurendrejeri.html
http://orsakverkan.blogspot.com/2007/07/bloggare-om-revigr.html

Andra bloggar om: ,

Bebistankeläsaren testad?

Rykten har florerat att Derek Ogilvie, även känd som "The baby mind reader" har blivit testad av JREF (James Randi Educational Foundation) i jakt på äran och en miljon dollar.

Utdrag från en artikel i The Sun, 5 Januari 2007:

"...They've accused Uri Gellar of walking away from the tests - but I'm not for turning."

Derek added"I've got to communicate with a child telepathcially, which is my claim to fame."

"The child will be in a room with ten objects. I'll be in another room and the child picks an object up. I have to say what that object is.

"If I get six out of ten right I win the $1million."

Gay Derek has already been training for the tests by lining up with tot Cameron MacAulay.

The six-year-old from Clydebank featured in a spooky Five documentary last year after having graphic flashbacks to a previous life on the Isle of Barra.

Derek said "I spent a lot of time with Cameron and I suceeded in tests with him.

"James Rand's going to provide me with ten children and I've to pick the one I want to work with - one I can get a positive connection with.

"The child might have an off-day of might get fed up during the test but that's the risk I have to take."

Derek added: "2007 is already shaping up to be a fab year - here's hoping I end it $1million richer."...
Det är inte ovanligt att felaktiga påstående om miljondollarstesten sprids på nätet och i media. Än vanligare är det att intresserade testkandidater hoppar av mitt i processen.

Nu verkar det som att ryktena inte varit helt substanslösa och att Ogilvie faktiskt har låtit sig testas.

I senaste utgåvande av Randis nyhetsbrev (The Swift) framkommer det att ett test har gjorts men att detta ej är offentliggjort.
"...we have conclusive signed and witnessed statements from Ogilvie in which he agreed that the conditions for his definitive test with the JREF were fair, binding, and acceptable, in every respect. The UK firm who videoed those tests here in Florida back in early May, have failed to respond to our inquiries about when the program will be aired, but we have continued to observe our agreement with them not to reveal the outcome of the tests, until they give us permission.

Stay tuned..."
Tydligen ska videoinspelningen av testet sändas och därmed får inte resultatet avslöjas i förväg. Dock pekar en kommentar av Derek Ogilvie på att testet inte gick bra för hans del.
Today in the newspaper he [Ogilvie] claims he already took the JREF test, which he says can't be scientific, because "Randi is an illusionist."
Testet kan inte vara vetenskapligt eftersom Randi är en illussionist? Hmm... Testet skulle kunna vara vetenskapligt om så Randi var dammsugarförsäljare.

Men faktum är att Randis organisation tillfogar över mycket erfarna och noggranna undersökare. Varje test utformas dessutom i samarbete med testsubjektet som innan testet skriver på ett kontrakt och godkänner upplägget.

Det ska bli intressant att få ta del av resultaten när de nu dyker upp. Kommer resultatet att vara överraskande och chockerande. Tveksamt...

(Credits till FarSideOfTheMoon på JREF Forums som för hand skrivit av artikeln från The Sun .)

Andra bloggar om: , , ,

fredag 24 augusti 2007

Magiker och skeptiker

Genom åren har det visat sig att många framträdande skeptiker kommer från från världen av magi. Och då syftar jag på magi som underhållning.

Kända skeptiker som också är illussionister/magiker är James Randi, Penn & Teller, Harry Houdini, Richard Wiseman, Jamy Ian Swiss och många fler.

Anledningen till dessa magikers skepticism är deras kunskap om hur lätt människor kan förledas, på vilka sätt människor kan förledas och hur sådant kan avslöjas.

Magiker är tränade av förleda och därmed är de också extra duktiga på att avslöja charlataner och bluffmakare. När det gäller förmåga till sådana avslöjanden är magiker långt mer kompetenta än forskare och vetenskapsmän. Enligt Randi kan vetenskapsmän ibland t o m vara extra lätta offer ifall de har en övertro på sin egen förmåga att vara analytiska och noggranna. Om de inte tycker sig upptäcka fusk drar de förhastat slutsatsen att det inte kan ha förekommit fusk.

"Scientists don't always think rationally and in a direct fashion. They're human beings like anyone else. They can fool themselves." - James Randi
New York Times har en mycket intressant artikel online gällande kopplingen mellan magiker och de kognitiva principer som magiska trick grundas i. Artikeln beskriver ett besök på en konferens anordnad av "Association for the Scientific Study of Consciousness" där bl a kognitionsforskare och magiker samlades för att lära av varandra.

Här är ett smakprov, men läs gärna hela artikeln:
"Secretive as they are about specifics, the magicians were as eager as the scientists when it came to discussing the cognitive illusions that masquerade as magic: disguising one action as another, implying data that isn’t there, taking advantage of how the brain fills in gaps — making assumptions, as The Amazing Randi put it, and mistaking them for facts."
Lite mera läsning: Deric Bownds' MindBlog,

Andra bloggar om: , ,

Föräldraskap och termodynamisk ignorans

Föräldrar lämnade en liten flicka instängd i en bil i 40 minuter under stekande solsken.

Jag blir ordentligt upprör över hur föräldraparet agerande i denna historia. Deras medbrottsling, kvinnan som ägde och körde bilen sa:

"Vi trodde att barnet skulle ha det bekvämt i bilen. Vi skulle göra några snabba ärenden. Vi förstod verkligen inte att det skulle bli så varmt."
Snabba ärenden på 40 minuter? I stekande solsken? Min första reaktion delas säkerligen av andra - "Hur kan man vara så korkad och oansvarig?!"

Vem lämna ett barn ensam i en bil i 40 minuter oavsett väder? Tänk om flickan blivit illamående, fått panik eller "bara" bajsat? Är det ok att låta henne sitta fastspänd med den blöjan i 40 minuter? Varför kunde inte en av föräldrarna stannat i bilen?

Jag hoppas i varje fall att föräldrarna får sig en ordentlig tankeställare. Eftersom nu barnet verkar ha klarat sig bra är det föräldrarna som tar den största smällen. Det är de som (förhoppningsvis) mår sämst av det som inträffat.

Föräldrarna är nu misstänkta för "framkallande av fara" vilket t o m kan ge fängelsestraff, men de kan i varje fall vara glada att konsekvenserna inte blev värre. Barn har trots allt dött av att ha blivit lämnade i fordon. Under de senaste 10 åren har över 350 barn i USA dött som konsekvens av sådant.

Exempel: I, II, III, IV, V , VI ...

Washington Post har en utmärkt artikel om detta fenomen där man utreder statistik och domar men även varför detta kan hända. Jag tror, precis som det framkommer i artikeln, att detta faktiskt kan hända även bra, för övrigt ansvarstagande föräldrar under ogynnsamma omständigheter. Detta fråntar givetvis inte deras ansvar, men förståelsen kan kanske leda oss ur våra instinktiva reaktioner, där vi okritiskt kategoriserar dessa föräldrar som odugliga, okunnig och så vidare.

Andra bloggar om: ,

torsdag 23 augusti 2007

Dawkins - Enemies of Reason Del 2/2

Nu är "Enemies of Reason - The Irrational Health Service" äntligen tillgänglig via Google Video.

Andra bloggar om: , , ,

Reality-TV (Dokusåpor)

"Film is a director's medium. Dramatic television is a writer's medium. But reality TV is an editor's medium"

Detta citat säger en hel del om dokusåpor.

Betänkt att dokusåporna ofta filmas av flera kameror som i princip rullar dygnet runt. Som ett exempel användes i 2006 års Big Brother 52 kameror. På ett dygn genererades alltså 52 x 24h = 1248h inspelat material. Av detta skapas en timmes program per dag.

Big Brother är kanske ett extremfall, men i alla dokusåpor gäller faktum att det finns stora mängder material som behöver klippas och klistras för att skapa slutprodukten.

Men utöver de uppenbara problemen med materialstorleken uppstår samtidigt oerhörda möjligheter för programskaparna. Utifrån det material de har tillgängligt kan de klippa ihop och vinkla berättelserna hur de än behagar. Med rätt klippning kan man skapa intressanta karaktärer (oftast stereotypa), dramatiska situationer och sociala förbindelser som var betydligt vagare och tråkigare i råmaterialet eller i värsta fallet är helt verklighetsfrämmande.

Och kom ihåg att dessa dokusåpor redigeras till att bli så underhållande och publikfriande som möjligt. Det producenterna vill ha är tittarsiffror och reklamintäkter.

Här kommer några tips: Var medveten om redigerarnas möjligheter och motiv. Om du nödvändigtvis "måste" se på dokusåpor så se dem som underhållning - inte verklighet. Ta personporträtten med flera nypor salt så att du inte utvecklar överdrivet hat eller kärlek till någon av deltagarna. Studera klipp (vinklar, tidslinjer) , musikval, pålagda röster, osv för att ana producenternas intentioner.

Följande video visar hur lätt storyn kan manipuleras utifrån mängden av material:

Charlie Brooker's Screenwipe - Reality TV Editing

Mera läsning: Wikipedia, MSNBC

Andra bloggar om: , , ,

tisdag 21 augusti 2007

Förskola för rundskallar i Kina

En "elitförskola" i Kina har som regel att endast barn med runda huvuden får studera där.

Detta märkliga krav beror på att man är av övertygelsen att barn med denna huvudform är smartare än andra.

Li Junjie, som är föreståndare för förskolan "Li Junjie Educational Kindergarten" i staden Zhengzhou, påstår att alla deras studenter kommer att bli speciellt talangfulla. De kommer enligt Li att kunna läsa vid 3 års ålder, påbörja mellanstadiet vid 7 och träda in i universitetsvärlden vid 15.

Nu återstår det bara att se om Lis frenologiliknande läror håller vad de lovar. Men med tanke på att studieåret kostar över 80000 kr per barn kommer Li troligtvis att tjäna en bra slant även om resultaten uteblir. Det kommer trots allt ta ett par år innan man kan bedöma idéernas giltighet.

(Via Ananova)

Andra bloggar om: , ,

måndag 20 augusti 2007

Falsk marknadsföring av magbälte

Marknadsföringen av magträningsbältet Ab Force Belt stoppades av en domare i USA för några år sedan. Nu hotas tillverkarna med återbetalning av alla intäckterna.

Flera domar slog fast att Ab Force gjorde ogrundade påståenden om att deras bälte kunde skapa på viktminskning och muskelformning och vara ett effektivt alternativ till sedvanlig träning.

Ab Force-bältet fungerar genom elektrisk stimulans som leder till sammandragning av musklerna. Denna typ av produkter är välkända från diverse TV-reklam (infomercials). I Sverige kan man t ex på se TV-den sk Microtone som påstås "fungera" enligt samma princip.

Det finns dock inga som helst bevis för att denna typ av stimulans skulle leda till viktminskning eller uppbyggnad av muskler av någon betydande grad. Därmed fälldes Ab Force.

Nu har FTC (Federal Trade Commission) bett en domstol beordra Ab Force att återbetala alla pengar de fått av sina kunder. Detta handlar om ca 16 miljoner dollar.

FTC har tidigare "slagit till" mot andra produkter av samma karaktär. Då gällde det "Ab Tronic", "Fast Abs" och "Ab Energizer". Ab Tronic verkar fortfarande säljas i Sverige: Tvins.se

När det gäller TV-Shops Microtone är tillverkarna betydligt blygsammare i sin marknadsföring. De påstår endast att produkten stimulerar muskeltoning. Vad detta innebär enligt dem känns oklart.

Eftersom det finns så många produkter av detta slag är de uppenbarligen populära - särskilt i form av bälten. Det finns bälten som stimulerar med elektriska stötar, värme (Saunabelt) och vibrationer.
Det som saknas är helt klart ett magnetiskt bälte och kanske ett med akupunkturnålar. Eller vad sägs om ett magnetiskt bälte med strömförande och värmealstrande akupunkturnålar? Ölmagarna skulle snart bli utrotningshotade!

Andra bloggar om: , ,

torsdag 16 augusti 2007

Dawkins - Enemies of Reason Del 1/2

Här är den äntligen. Första delen av Enemies of Reason - Slaves to Superstition.


Minirecension (070821):

I detta avsnitt tar Dawkins en titt på astrologi, som är en av vår tids mest populära pseudovetenskaper. Dessutom betraktas mediumskap, cold reading, aurafotografi, slagruta, magiskt tänkande, postmodernism, m.m.

Som skeptiker är jag något tveksam gällande det test av astrologi/horoskop som presenteras i programmet. Nu är det givetvis så att alla detaljerna inte framkommer, men det som visas ter sig vara en potentiellt bristande undersökning. Är experimentet t ex dubbelblint eller har en eller flera i tv-teamet på plats information om försökspersonerna och innehållet? Är försöksgruppen stor nog för att resultatet ska kunna anses vara signifikant?
Egentligen är detta ganska oväsentligt då inslaget trots allt lyckas med att förmedla samma budskap som rigoröst uppställda experiment har gjort. Astrologi fungerar inte. Men anledningen till att jag ens presenterar kritik är p g a att jag anser att Dawkins måste vara försiktig med att inte verka oseriös. Hans agenda är trots allt att skilja pseudovetenskap från den riktiga varan.

Testet av slagrutan var dock betydligt bättre och svårare att för kritiker att förkasta.

Dawkins går i programmet inte speciellt djupt när det gäller någon av de punkter som presenteras och det som framförs är inga direkta nyheter, i varje fall för intresserade skeptiker.

Men Dawkins har med programmet stor chans att nå en bred, mindre insatta och intresserad publik. För jag tror att han kommer att lyckas väl just med att väcka nyfikenhet och ifrågasättande. Vidskeplighet och pseudovetenskap är trots allt viktigare frågor än de flesta inser.
Jag hoppas och tror att Dawkins med programserien och efterföljande "utspel" kommer att lyckas skapa fokus på denna nödvändiga debatt. Tidigare lyckades han utmärkt genom sin religionskritiska programserie och bok. Kanske finns det även planer för en bok kring pseudovetenskap?

Andra bloggar om: , ,

tisdag 14 augusti 2007

Expressens kaffeskrämsel

Anspelan på rädsla och oro säljer. Detta är vida känt inom media- och reklamvärlden. Och detta ser vi allt för ofta exempel på. Men Expressens senaste försök är närmast skrattretande.

Detta skriver Expressen i sin artikel "Du kan bli förgiftad av kaffe":

"Njuter du av en kopp kaffe då och då?
Akta så du inte dricker för mycket.
- Man kan få både kramper och hjärtpåverkan av koffeinet, säger Ann-Sofi Skagius på Giftinformationscentralen."
Notera till att börja med hur artikelförfattaren med en stor håv fiskar efter folk som ska känna sig träffade. Väldigt många njuter då och då av en kopp kaffe, eller hur?

Sedan kommer hugget som ska sätta läsaren i "skräck" och därmed vilja läsa vidare. Akta er!!

Citeringar (ur sitt rätta sammanhang) av auktoritära källor funkar också bra.

Efter ett tag måste artikelförfattaren givetvis avslöja den andra sidan av skrämselpropagandan:
"Och dricker man tillräckligt mycket kan man - som av nästan allt annat - dö."
Ja precis. Och avslutningsvis:
"Enligt vissa källor på nätet krävs det fler än 100 koppar för att det ska bli livsfarligt."
100 koppar alltså, dvs ca 15 liter kaffe. Det är väl få som ens klarar av att dricka 15 liter vatten per dag... Och med tanke på att koffein har en halveringstid på ca 3-4 timmar måste man halsa på i en hyffsat bra fart.

Artikeln är blott ett sorgligt försök att skriva sensationsnyheter som många ska vilja läsa. Men i slutändan är innehållet så gott som intetsägande.

Nästa grej blir väl att skriva att vatten är giftigt. Och javisst, det är det ju i allt för stora mängder. Precis som allt annat.

Andra bloggar om: , ,

fredag 10 augusti 2007

Friskola Ad Absurdum

På senare tid har troligtvis få missat det fokus som hamnat på religiösa friskolor i Sverige.

Man har ifrågasatt de allt för tillåtande lagar som ligger till grund för beslut om friskolornas etableringstillstånd. Det har uppdagats mycket tveksamma värderingar och undervisningsmetoder på vissa skolor. Reaktioner har kommit ifrån media, politiker, bloggare, föreningar, osv.

Jag personligen klart upprörd över det som kommit fram gällande den religiösa friskolefrågan. Men - det kunde varit mycket värre.

I morse stötte jag på en bloggartikel om en religiös privatskola, Castle Hills First Baptist School, i San Antonio, Texas (USA).

Det som stod i deras läroplan är närmast skrattretande. Skapare av satiriska parodier skulle få kämpa för att överträffa verkligheten i detta fall.

Här följer några utdrag från läroplanen. Citaten är översättningar gjorda av mig. Läs bloggartikeln för originalversionerna.

Kalkyl (Highschool)

"Studenterna kommer att undersöka Guds natur medan de utvecklar sin förståelse för matematik. Studenterna kommer att förstå de matematiska principernas absoluta konsistens och veta att Gud var uppfinnaren av denna konsistens. Matematiska studier kommer att leda till en större uppskattning av Gud och hans skapelse. Studenterna kommer att förstå grunderna i både differential- och integralkalkyl och dess betydelse och historiska användning. Studenterna kommer att erkänna att Gud skapade vårt medvetandes förmåga att inse att universum kan kalkuleras via mentala metoder.
Biologi (Highschool)
"Studenterna kommer att studera den fysiska naturen av Guds skapelse. De kommer att utveckla en förståelse för användning av den vetenskapliga metoden. Studenterna kommer att lära sig metoder och tekniker för vetenskapliga studier, generella egenskaper hos cellen och dess processer, kännetecken hos ett brett spektrum av levande organismer, klassifikation, likheter och olikheter bland de fem rikena, de evolutionära modellerna och skapelsemodellen, arvsmekanismerna, sjukdomar och störningar och den mänskliga kroppens funktioner. Studenterna kommer att få erfarenhet i laboratoriemässiga undersökningar och bedöma applikationerna av de biologiska principernas i det dagliga livet."
Kemi (Highschool)
"Studenterna kommer att upptäcka den extrema detalj och ordning i Guds skapelses design. Genom att testa vetenskapliga lagar och principer via den vetenskapliga metodiken kommer studenterna att upptäcka organisationen i Guds värld och kemi i relation till deras dagliga liv."
Ekonomi (Highschool)
"Studenterna kommer att undersöka och lära från det förflutna (1 Kor 10:11) och bli effektiva kristna som förstår "tiderna" (1 Kor 12:32). Studenterna kommer att nå förståelse av de ekonomiska systemen, kunna identifiera styrkor och svagheter inneboende i kapitalism (5 Mos 8, 15, 28, 3 Mos 25) och anledningarna tills dess överlägsenhet över kommunism och socialism (Hes 46:18)."
Bibeln Års 9
"Studenterna kommer att fokusera på applikationen av livsfärdigheter som återfinns i Gamla testamentet och den livslånga strävan efter att bli lik kristus. Studenterna kommer att lära sig induktiva bibelstudietekniker så att de kan läsa och studera Skrifterna för lämplig applikation i livsfrågor. Studenterna kommer att studera en översikt av det Gamla testamentet, med en fokus på moseböckerna, som ett fundament till resterande skrifter."
Bibeln Års 2
"... Studenterna kommer att lära sig Guds plan för återupprättelse och behovet av att lita på Jesus som deras Frälsare. De kommer inse att Guds löfte är till hela mänskligheten och att evigt liv är genom Jesus Kristus."
Förskola (Kindergarten)
Översikt
"Guds kreativa natur avslöjas för studenterna genom att studera Guds skapelse. Studenterna kommer at diskutera vad Gud skapade under skapelsens 6 dagar. Studenterna kommer även att diskutera val de gör i familjen och i skolan. Studenterna kommeer att lära sig att inte välja våld, avund och oärlighet utan att istället välja lydnad. Jesus är modellen för studier av beslutsfattande. Studenter introduceras för Jesus attribut så som kärlek, godhet, ömhet och ärlighet."

Språkförståelse
"Studenterna kommer att lära sig att Gud gav dem förmåga att tala."
"De kommer att lära sig att:
- säga upplyftande ord för att prisa Gud och andra.
...
- använda tal för att förhärliga Gud."

Vetenskap
"...Studenterna kommer att lära sig att universum skapades på 6 dagar."
Kommentarer känns nästan över flödiga.

Andra bloggar om: , ,

torsdag 9 augusti 2007

Michael Shermer - Skeptiker

Michael Shermer är en av de mest kända förespråkarna av skepticism och kritiskt tänkande. Han är fil dok i vetenskapshistoria, författare, redaktör för magasinet Skeptic, grundare av The Skeptics Society och kolumnist i Scientific American. Shermer syns också en del i amerikansk tv.

Här är några klipp från Youtube.

Skedböjning


Lögndetektorer


Fjärrsyn (Remote Viewing)


Utanför-kroppen-upplevelser


"Fullmånseffekten"

Besök gärna även länkarna till Skeptic och SciAm där det finns många upplysande artiklar, reportage, podsändningar, o s v kring skepticism, kritiskt tänkande,vetenskap och diverse underligheter.

Andra bloggar om: , ,

tisdag 7 augusti 2007

Ännu fler tester

Är förkyld... Saknar energi. Vad göra? Letar upp några "roliga" test på internet.

Såhär gick det:


Are you scientifically literate?

You scored as Scientifically Literate, Good job! You know your science! You are proof that not all humans are stupid! Yippee! I am glad you exist! Now, go feel proud of yourself.

Scientifically Literate


90%

Scientifically Literate!


63%

Stupid


5%

Are you scientifically literate?
created with QuizFarm.comWhich Sign of the Zodiac Would've Suited You Most

You scored as Pisces, You seem to have many of the qualities of a piscean, even though you probably are not one.

Pisceans are known to like: Solitude, Mystery and Charity
Pisceans are known to dislike: Biggotry, Criticism and Know-It-Alls

Pisces


83%

Aquarius


71%

Virgo


71%

Libra


58%

Cancer


54%

Gemini


54%

Sagittarius


50%

Leo


46%

Scorpio


46%

Taurus


46%

Capricorn


42%

Aries


37%

Which Sign of the Zodiac Would've Suited You Most
created with QuizFarm.com
Which is your real zodiac sign?

You scored as Pisces, Pisces, you should have been born between 19th February-20th March. Depending on your ascendant, you should have green/brown eyes and you could have any colour hair but red is not in your element.

Pisces


81%

Virgo


63%

Capricorn


63%

Aquarius


56%

Cancer


56%

Taurus


50%

Sagittarius


44%

Leo


44%

Libra


44%

Scorpio


38%

Aries


38%

Gemini


31%

Which is your real zodiac sign?
created with QuizFarm.comWhat Zodiac Sign Are You/Should You Be!

You scored as Aquarius, LIKES
Fighting for Causes
Dreaming and Planning for the Future
Thinking of the Past
Good Companions
Having Fun
DISLIKES
Full of Air Promises
Excessive Loneliness
The Ordinary
Imitations
Idealistic

Aquarius


75%

Cancer


63%

Leo


63%

Pisces


50%

Sagittarius


38%

Capricorn


38%

Scorpio


38%

Gemini


38%

Aries


38%

Taurus


38%

Virgo


25%

Libra


25%

What Zodiac Sign Are You/Should You Be! (With Pics!)
created with QuizFarm.comWhich zodiac sign are you supposed to be?

You scored as You should be Scorpio, Scorpios are the most intense, profound, powerful characters in the zodiac. Even when they appear self-controlled and calm there is a seething intensity of emotional energy under the placid exterior. They are like the volcano not far under the surface of a calm sea, it may burst into eruption at any moment. But those of us who are particularly perceptive will be aware of the harnessed aggression, the immense forcefulness, magnetic intensity, and often strangely hypnotic personality under the tranquil, but watchful composure of Scorpio. In conventional social gatherings they are pleasant to be with, thoughtful in conversation, dignified, and reserved, yet affable and courteous; they sometimes possess penetrating eyes which make their shyer companions feel naked and defenseless before them.

You should be Scorpio


75%

You should be Capricorn


63%

You should be Sagittarius


50%

You should be Virgo


50%

You should be Gemini


50%

You should be Taurus


50%

You should be Aquarius


38%

Cancer


38%

You should be Aries


38%

You should be Libra


38%

You should be Leo


38%

You should be Pisces


25%

Which zodiac sign are you supposed to be?
created with QuizFarm.com

Vad är jag för stjärntecken egentligen? Svar: Skorpion

Andra bloggar om: , ,

måndag 6 augusti 2007

KO stoppar marknadsföring av kvacksalvarprodukter

Från Resume:

"Människans Resurser har i sin marknadsföring beskrivit produkterna ”Protection – Ekologia plus”, ”Protection – Personligt skydd”, ”Protection – Avstörare” och ”Protection – Atmosfär” som ekologiska, bra för hälsan, att de motverkar gifter och påverkar andra produkter positivt.

Nu sätter Konsumentombudsmannen, KO, stopp för det. KO förbjuder Människans Resurser att använda ett flertal påståenden i sin marknadsföring om företaget inte kan bevisa att det stämmer."
Från TT:
"Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder företaget Människans Resurser AB att ge intryck av att deras produkter motverkar gifter, är ekologiska och bra för hälsan.
Om företaget fortsätter att använda sådana påståenden om sina produkter hotar ett vite på 200 000 kronor.

Företaget säljer en rad produkter under namnet Protection. Enligt marknadsföringen ska de bland annat neutralisera gifter, vända gifternas elektromagnetiska fält, skydda mot negativa energier och neutralisera elektromagnetiska fält från datorer, trådlösa telefoner och mobiltelefoner."
Det var på tiden att KO agerar mot sådan här marknadsföring. Nätet är fullt av företag som erbjuder produkter av detta dubiösa slag utan någon som helst vetenskaplig grund. (Tips till KO - ta en titt på t ex PlusMinus)

Vad är då Människans Resurser AB för företag egentligen?
"Människans Resurser AB är ett företag med hög kompetens och erfarenhet inom alternativmedicin och friskvård.
Människans Resurser AB använder moderna metoder och tillvägagångssätt i sin hälsofrämjande verksamhet. Dessa metoder vilar på vetenskaplig grund och är högeffektiva."
Alternativmedicin på vetenskaplig grund. Varför är jag skeptisk?

Vad erbjuder de för tjänster?
"Endoekologisk rensning som sker på cellnivå, Millimetervågsterapi som korrigerar cellernas membran och kommunikationen mellan cellerna..."

"Dessutom arbetar vi med bioresonansmatriser, vilka ökar cellernas styrka, vi har även hälsokläder som harmonierar kroppen. Effektiviteten av våra metoder är lätt att bevisa med hjälp av instrument för hälsokontroll - DDFAO, Introspect och Omega."

"I vårt koncept ingår också arbete med miljön, att rena luften med hjälp av de senaste teknologierna, skydda miljön från teknogena frekvenser och att rena förorenad mat till ekologisk."
Millimetervågsterapi, bioresonansmatriser, förorenad mat till ekologisk. Say no more.

Vem har grundat företaget då?
"Boris Aranovich – en internationellt känd specialist inom kvantmedicin, alternativmedicin, forskare, författare och lärare vid Axelsons Gymnastiska Institut."
Kvantmedicin? Ajajaj! Pseudovetenskapslarmet tjuter i öronen på mig!

Andra bloggar om: ,

Colbert Report med Michael Behe

Michael Behe publicerade 1996 sin bok Darwins Black Box. I denna presenterade Behe musfällan som ett exempel på irreducibel komplexitet.

Musfällans (påstådda) irreducibla komplexitet kritiserades från allra första början och har vid detta laget helt förlorat trovärdighet som exempel.

Men nu visar det sig, 11 år efter Darwins Black Box, att Behe fortfarande använder musfällan som analogi. Han kan omöjligen ha missat all kritik mot sin idé. Mycket märkligt.

Här är klippet från Colbertbesöket


Här är lite musfällskritik:
http://www.millerandlevine.com/km/evol/DI/Mousetrap.html
http://www.talkorigins.org/faqs/behe/review.html
http://www.detectingdesign.com/irreduciblemousetrap.html

Andra bloggar om: , ,

Recension - The Enemies of Reason

Den 13 augusti kommer Richard Dawkins nya TV-program, The Enemies of Reason, att premiärsändas. Men som vanligt får journalister en förhandstitt.

The Sunday Times har tagit sig en titt och skrivit en ganska omfattande recension. Läs gärna hela artikeln, men för lata och/eller stressade återger jag här några citat.

"...Richard Dawkins, the man who told you that God was not only dead but had all along been a bogeyman invented by bogeymen, has levelled his sights at the whole new age caravanserai, including astrologers, spirit mediums, faith healers and homeopathic medicine."

"Dawkins is horrified that 25% of the British public has some belief in astrology – more than in any one established religion – and that more newspaper column inches are devoted to horoscopes than to science."

"For him there is little more glorious than pure knowledge. “I regard the current backlash against science as a betrayal of the Enlightenment.” He deplores the slide in science in British universities. Could it simply be that modern science is too hard for most people, and that superstition and religion have always been a way in which the wonders and vicissitudes of the natural world have been made accessible to the masses? I can see it does not come easy for Dawkins to sympathise with the truly ignorant."

"He [Dawkins] quotes the science fiction author Arthur C Clarke’s Third Law, “any significantly advanced technology is indistinguishable from magic”. “But you can’t simply reverse that and say that because it calls itself magic now it must be future science.” "

"Dawkins doesn’t want to ban religion – “as long as it’s done between consenting adults in private”, he adds only half jokingly."

"Richard Dawkins can accept people’s longing for “something else” – miracles or an afterlife. He just wishes they would look in the proper places. “There is a certain nobility about facing up to the truth. There is something wonderful about understanding!” "
Överlag var recensionen något för neutral i min mening. Det framkom aldrig riktigt vad artikelförfattaren personligen tyckte om programmet. Artikeln var istället att likna vid en skriven trailer av programmet, om än något mera omfattande.

Men i väntan på programmet var det intressant läsning trots allt.

(Här är en annan artikel som rör samma ämne: Telegraph)

Uppdatering 070823: Del 1 & Del 2 nu tillgängliga.

Andra bloggar om: ,

Reinkarnationsbyråkrati

Reinkarnationsbyråkrati - finns det något sådant ord?

Den 1 september träder en ny regel i kraft gällande tibetanska buddhors reinkarnation. Buddhorna måste söka tillstång hos religionsmyndigheten i Kina för att få tillstånd att återfödas.

Man kan ju undra vad som händer ifall uppmaningen inte följs. Kommer kinesiska myndigheter att arrestera nästa lilla pojke som påstås vara en buddha och slänga honom i finkan om han i sitt förra liv inte fyllde i rätt papper?

Vad är egentligen syftet med allt detta? Enligt Timesonline handlar regeln om ett försök från Kina att öka sin makt över Tibet genom att sätta käppar i hjulet för Lamorna.

"The 14-part regulation issued by the State Administration for Religious Affairs is aimed at limiting the influence of Tibet’s exiled god-king, the Dalai Lama, and at preventing the re-incarnation of the 72-year-old monk without approval from Beijing."
Med tanke på att det kommunistiska Kina är ateistiskt är det vidare uppenbart att de nya reglerna inte har något med religiösa tolkningar att göra. Detta är en ren maktdemonstration.

Andra bloggar om: , , ,

fredag 3 augusti 2007

Psykisk avslöjad som bedragare

I Australien har 177000 människor lurats på sammanlagt 15 miljoner AUD (ca 87 mkr) av en skojare som opererat under en täckmantel vid namn Marie Callas.

Marie Callas sägs vara ett franskitalienskt medium som bl a erbjuder lyckonummer, magiska stenar, o sv mot en summa på ca 450 kr. Men det har bl a visat sig att alla får exakt samma siffror även om Callas tjänster påstås vara skräddarsydda för varje enskild kund.

Men nu ska jag inte berätta riktigt allt. Titta istället på detta reportage från den australiensiska kanalen ACA.Ingen ska givetvis acceptera bedrägeri. Men hur kan 177000 personer gå på något sånt här? Handlar det om godtrohet, okunskap eller övertro på det paranormala?

Jag är dock inte den som ropar "Skyll er själva!". Det är trots allt inte offren som bryter mot lagen. Men jag hoppas ändå att många av dessa har lärt sig en läxa om värdet av en gnutta tvivel.

Tips via JREF Swift.

Andra bloggar om: , , ,

Friskola som totalt spårat ur

Såhär beskrivs Andreasgymnasiet:

"Andreasgymnasiet är till för dig som tar allvarligt på den andliga dimensionen av människan och kräver att studiearbetet sker i en miljö, där lärarna ser dig som en person och helig skapelse."
Detta låter sannerligen fromt. Men Andreasgymnasiet i Stockholm verkar har spårat ur helt och hållet.

Skolan har tidigare varit i fokus gällande deras undervisning av Intelligent Design. Nu har det uppdagats att de även lär ut att homosexualitet är en synd och att abort är att jämföra med mord.

Det är uppenbarligen dags att granska denna skola.

Mer om allt detta på Allotetraploid.

Andra bloggar om: , ,

Veckans Nötter

The Chaser´s war on everything är ett program på kanalen ABC TV. Med jämna mellanrum har de ett inslag kallat "Nut Job of the Week" - Veckans nöt.

Flera av dessa inslag är mycket underhållande och samtidigt hyffsat lärorika - precis som god satir ska vara. Programskaparna lyckas väl med att presentera kritiskt tänkande på ett humoristiskt sätt.

Här är några inslag från Youtube.

Hur man botar homosexualitet:
http://www.youtube.com/watch?v=EVKr2UoTtEI

The Secret:
http://www.youtube.com/watch?v=usbNJMUZSwo

Kristna program a la God TV:
http://www.youtube.com/watch?v=usbNJMUZSwo

Även andra inslag i programserien är klart värda att titta på.
Här är en lista på tillgängliga klipp på Youtube: Lista

Andra bloggar om: , , ,

Annorlunda diagram

Bloggen indexed innehåller massor av udda diagram över diverse sakförhållande. Ta gärna en titt!

Andra bloggar om:

torsdag 2 augusti 2007

Fler intressanta trick

För ett tag sedan presenterade jag ett psykologiskt korttrick utfört av Richard Wiseman. Nu är det dags för ett par nya "hjärnutmaningar".

Korttrick nr 2


Förutsägelsen


Biten som saknas


Spegeln

Detta var alltså ytterligare några snygga demonstrationer som visar hur lätt vår hjärna är att lura.

Besök även www.quirkology.com och kolla in deras onlineexperiment, test, m.m.

Andra bloggar om: ,

Homeopatiska preparat i Sverige

Homeopatiska läkemedel är godkända av Läkemedelsverket. Detta understryks bl a på sidor som förespråkar homeopati.

Men vad innebär detta egentligen? Vilka krav sätter Läkemedelsverket på homeopatiska preparat?

"Till skillnad från vanliga läkemedel och naturläkemedel finns inga krav på tillverkaren av homeopatiska läkemedel att genom naturvetenskapliga studier visa att läkemedlet lindrar eller botar olika sjukdomstillstånd. Användningen av homeopatiska läkemedel kan därför inte sägas bygga på naturvetenskapliga fakta utan grundar sig istället på en önskan att behandla sig enligt den homeopatiska läran.

Vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd anses bero på individens konstitution och bestäms i samråd med en terapeut eller homeopat. I Sverige finns inga lagstadgade krav på särskild utbildning för homeopater eller terapeuter som arbetar med homeopati.

Homeopatisk terapi är mycket olika spridd inom Europa: i vissa länder, som exempelvis Tyskland, är användningen mycket utbredd, medan terapin i exempelvis de skandinaviska länderna inte har fått så stor spridning."

- www.lakemedelsverket.se
Tilläggas ska att homeopatika inte får säljas på Apoteket. Och då har Apoteket ändå inga extrema beviskrav på alla sina produkter. Där finns trots allt andra suspekta preparat, som t ex vissa naturläkemedel.

För mig säger detta en del om (de bristande) bevisgrunderna för homeopatiska preparats eventuella verkan.

Andra bloggar om: ,

James Randi

För oss skeptikern är James Randi en bekant figur, känd som en av få skeptiska frontfigurer på den internationella arenan.

Randi är en professionell magiker och grundare av The James Randi Educational Foundation - The JREF.

1964 utfärdade Randi en utmaning till alla med påstådda paranormala förmågor. Han utfärdade ett pris på $1000 för den, som under kontrollerade förhållanden, kan demonstrera dessa förmågor. Prissumman har sedan dess vuxit till $1000000, men ingen har varit i närheten av att kamma hem den.

Oavsett om man är en dedikerad skeptiker eller bara småintresserad av det paranormala kan Randis tester och föreläsningar vara lärorika och underhållande.

Här är några av James Randis undersökningar:

Peter Popoff


Magnetmannen


Mediumet


Auraläsaren


Kinesiologen med kristaller


Bonus: Randi förklarar homeopati

Andra bloggar om: , ,

onsdag 1 augusti 2007

Predikant sysslar med pyramidspel?

Ett företag ägt av bl a Livets Ord-predikanten Stefan Edefors misstänks för pyramidspel.

Upsala Nya Tidning finns en intressant artikel som beskriver denna minst sagt skumma verksamhet.

Edefors också har nyligen figurerat i media gällande hans handpåläggningstalanger.

Men om man inte än tjänar pengar i klass med Benny Hinn på sina mirakelturnéer, måste man kanske ta till andra inkomstkällor, som t ex gamla hederliga pyramidskojerier...


Andra bloggar om: ,

Endast jakt för kristna i Göteborgs stift

Ole Aasheim har jagat i Gråbo de senaste 10 åren. Men han får inte ett förnyat arrendeavtal. Varför? För att han inte är medlem i Svenska Kyrkan.

När stiftet fick reda på att Ole var från Norge bad de om dokumentation som kunde bekräfta att han var medlem i den norska kyrkan. Beslutsmotivet var alltså religiöst.

- Då surnade jag till. De har sjutton inget med min religion att göra, säger den norske jägaren som nu anmält Göteborgs stift till DO.
Kyrkans motivering...
"...är att Svenska kyrkan är en förening och att det är föreningens medlemmar som ska gynnas av föreningens tillgångar."
I Visby Stift på Gotland finns dock inte liknande restriktioner.
"Ett märkligt beslut, jakt har inget med religion att göra, tycker Staffan Bergvall på stiftet i Visby."
---

Nästa naturliga steg är givetvis att Gotland eller Göteborg bryter sig ur den Svenska Kyrkan och startar ett fristående stift. Förgrening har nog skett för mindre åsiktskonflikter än detta. I dagsläget uppskattas det finnas ca 34000 separata kristna grupperingar. Och nu har jag verkligen spårat ur från huvudnyheten. Dags att sluta skriva.

Andra bloggar om:

Några oroande citat

Dumheter uttalade av auktoriteter är potentiellt farliga dumheter.

Inom kritiskt tänkande är avståndstagande från auktoritetstro en nyckelkomponent. Alla påståenden måste i princip utvärderas utifrån samma kriterier oavsett påståendekälla.

Här är några exempel på åsikter från kända auktoritära personer:

Martin Luther:

"Reason is the greatest enemy that faith has; it never comes to the aid of spiritual things, but - more frequently than not - struggles against the divine Word, treating with contempt all that emanates from God."

"Reason must be deluded, blinded, and destroyed."

"To be a Christian, you must pluck out the eye of reason."

"Idiots, the lame, the blind, the dumb, are men in whom ignorant devils have established themselves, and all the physicians who attempt to heal these infirmities as though they proceeded from natural causes, are ignorant blockheads who know nothing about the power of demons."

"We know, on the authority of Moses, that longer ago than six thousand years the world did not exist."
Pat Robertson:
"The feminist agenda is not about equal rights for women. It is about a socialist, anti-family political movement that encourages women to leave their husbands, kill their children, practice witchcraft, destroy capitalism, and become lesbians."
Al Gore:
"Those who are quick to feel disrespected often have a spiritual vacuum in their lives, because they feel disconnected to the love of their Father in Heaven."
Moder Theresa:
"I feel the greatest destroyer of peace today is abortion, because it is a direct war, a direct killing - direct murder by the mother herself."

"In destroying the power of giving life, through contraception, a husband or wife is doing something to self. This turns the attention to self and so it destroys the gifts of love in him or her. In loving, the husband and wife must turn the attention to each other as happens in natural family planning, and not to self, as happens in contraception. Once that living love is destroyed by contraception, abortion follows very easily."
Aristoteles:
"It is clear, then, that some men are by nature free, and others slaves, and that for these latter slavery is both expedient and right."

"But is there any one thus intended by nature to be a slave, and for whom such a condition is expedient and right, or rather is not all slavery a violation of nature? There is no difficulty in answering this question, on grounds both of reason and of fact. For that some should rule and others be ruled is a thing not only necessary, but expedient; from the hour of their birth, some are marked out for subjection, others for rule."
Johannes Paulus II:
"Contraception is to be judged objectively so illicit that it can never, for any reason be justified."
Ulf Ekman:
"Jag hörde om en man som slogs väldigt emot oss och dog sedan. Och det har hänt flera. En del har dött knall och fall. Ja, det är säkert! En del som har predikat mot oss har bara kolavippat alltså! Och det är inte roligt. Det är bättre att predika för Gud än mot honom, vet du."
Vem vi än har som förebild eller auktoritet, bör vi alltså inte köpa allt de har att säga. Det kan t o m vara nyttigt med extra vaksamhet gällande förebildernas åsikter - det är nämligen dessa man tenderar att vara minst kritisk till.

---
Idé till denna bloggpost kom efter att ha läst l_johan_ks inläggdumheterigenesis.blogsome.com

Andra bloggar om: ,